MOK

Kartka Bożonarodzeniowa

obrazek

CEL KONKURSU
• kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
• zainspirowanie uczestników konkursu tematyką świąteczną do wykonania tradycyjnych kartek Bożonarodzeniowych
• prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

TEMATYKA
Temat: TRADYCYJNA KARTKA BOŻONARODZENIOWA
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki o tematyce Bożego Narodzenia.

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z siedleckich placówek oświatowych, wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.


Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych
• przedszkola, klasy „O”
• szkoły podstawowe klasy I – III,
• szkoły podstawowe klasy IV – VIII,
• szkoły średnie.

Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, każda placówka – max. 10 prac.
W przypadku nadesłania większej ilości prac niż dopuszcza regulamin do konkursu zostaną dopuszczone prace wybrane drogą losową.

WYMAGANIA WZGLĘDEM PRAC
1. Technika pracy: dowolna (z wykluczeniem użycia artykułów spożywczych i elementów gotowych)
2. Format pracy: nie większy niż A5
3. Praca powinna być trwała i stabilna. Wszelkie elementy należy przymocować w taki sposób, aby uniemożliwić przemieszczenie się ich lub zniszczenie podczas przewozu i ekspozycji.
4. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę, przymocowaną na stałe na odwrocie kartki, wypełnioną drukowanymi literami, zawierającą: imiona i nazwiska autorów, wiek, nazwę placówki zgłaszającej, imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy. Prace bez w/w opisu nie będą przyjmowane.
Prace należy dostarczyć w terminie przewidzianym w regulaminie.

5. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz prezentowane na innych konkursach, a ich dostarczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu.

Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, które nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów, a w szczególności gdy:
• zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,
• prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejszą prezentację (dot. prac uszkodzonych),
• prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
• zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w regulaminie.

OCENA I NAGRODY
1. Oceny prac dokonywać będzie 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
• walory artystyczne i estetyczne,
• staranność i trwałość wykonania,
• oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki.
2. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz wyróżnienia. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału nagród.
Laureaci miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają: nagrody rzeczowe i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni laureatów.
3. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

TERMINARZ
1. Nadsyłanie prac: 25 listopada (poniedziałek) - 3 grudnia 2019 r. (wtorek), budynek „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, (ul. Sienkiewicza 63).
2. Ogłoszenie wyników: 10 grudnia 2019 r. (wtorek) na stronie MOK www.mok.siedlce.pl.
3. Rozstrzygnięcie konkursu, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Małej Galerii Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63.
Wystawa czynna do 31 stycznia 2020 r.
4. Odbiór prac: 3-7 lutego 2020 r. budynek „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63. Po tym terminie prace nie będą przechowywane przez Organizatora.
Prace, które nie będą eksponowane na wystawie, można odbierać w dniach 16-20 grudnia 2019 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody RODO uczestnika lub rodzica oraz opiekuna, która stanowi integralną część Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do reprodukcji, w szczególności publikowania w Internecie. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
3. Odbiór nagród odbywa się podczas otwarcia wystawy pokonkursowej za pokwitowaniem.
Nagrody, które nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu przechodzą na własność Organizatora. Nagród i dyplomów nie wysyłamy.
4. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;
tel. 25 794 31 01, kom. 602 377 388.
kurator konkursu i wystawy: Sylwia Wasiuk
tel. 25 794 31 22