MOK

Konkurs Recytatorski "Recytuj z Ączkiem"

obrazek

Organizatorem Konkursu jest:
* Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Partner:
* Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK

Cele Konkursu:
- rozwijanie umiejętności recytatorskich
- przygotowanie do występów na scenie
- zainteresowanie dzieci czytelnictwem
- prezentacja umiejętności
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
- przybliżenie przygód „Siedleckiego Ączka”, bohatera książeczki Hanny Piotruk pt. „Cześć, jestem Ączek Zajączek” wydanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat
- każde uczestnik prezentuje, recytuje dowolny wiersz z książeczki „Cześć, jestem Ączek Zajączek”.
- każde przedszkole typuje ośmioro dzieci do eliminacji wewnątrz przedszkolnych.

Przebieg Konkursu:
- zgłoszenia Przedszkoli dokonuje Dyrektor w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 2021;
- karta zgłoszenia dostępna będzie na stronie www.mok.siedlce.pl w zakładce Konkurs Recytatorski „Recytuj z Ączkiem”;
- eliminacje w przedszkolach (do 8 uczestników) odbywają się w terminie od 15 lutego do 15 marca 2021 roku (w uzgodnieniu z Dyrektorami Przedszkoli);
- jury w trzyosobowym składzie wysłucha uczestników Konkursu na terenie przedszkola z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych i wybierze trzech uczestników do części finałowej. Przedszkola oraz uczestnicy otrzymają „Dyplomy” za udział w Konkursie.
- finał odbędzie się dnia 22 marca 2021 roku o godz. 11.00 w Sali Białej MOK (ul. Pułaskiego 6) – z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych (w zależności od sytuacji epidemicznej). Finał z publicznością lub bez.

Kryteria oceny:
- pamięciowe opanowanie tekstu
- wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, ruch, strój)
- interpretacja tekstu
- kultura słowa

Przedszkola zgłaszające swój udział w Konkursie otrzymają bezpłatnie egzemplarze książeczki „Cześć, jestem Ączek Zajączek”.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Laureaci Konkursu „Recytuj z Ączkiem” zostaną zaproszeni do przedstawienia nagrodzonych recytacji w ramach III Slamu Poetyckiego na skwerze przy Fontannie w maju 2021 roku.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu) odbierze przedstawiciel organizatora przed eliminacjami w przedszkolach.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku oraz przesłanego nagrania i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz nagraniem lub zdjęciami. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność oraz prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.