MOK

Konkurs plastyczny "Wielkanocna Pisanka"

obrazek

Konkurs plastyczny "Wielkanocna Pisanka"

W związku epidemią koronawirusa Konkurs Plastyczny "Wielkanocna Pisanka" przeprowadzimy przez internet!!! Zdjęcia pisanek wysyłajce do nas mailem na adres promocja@mok.siedlce.pl do 3 kwietnia.

CEL KONKURSU
• Nauka poprzez zabawę - wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców.
• Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych.
• Prezentacja pisanek jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
• Wykorzystanie wiedzy, własnych spostrzeżeń, inwencji twórczej w zdobieniu pisanek.

TEMATYKA
Temat: WIELKANOCNA PISANKA
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pisanek - ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego lub drewnianego jajka - dowolną techniką plastyczną z uwzględnieniem tradycji związanych z Wielkanocą

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z siedleckich placówek oświatowych, wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych
• przedszkola, klasy „O”
• szkoły podstawowe klasy I – III,
• szkoły podstawowe klasy IV – VIII,
• szkoły średnie.

Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, każda placówka – max. 5 prac w danej kategorii wiekowej.
W przypadku nadesłania większej ilości prac niż dopuszcza regulamin do konkursu zostaną dopuszczone prace
wybrane drogą losową.

WYMAGANIA WZGLĘDEM PRAC
1. Technika pracy: dowolna (z wykluczeniem użycia artykułów spożywczych i elementów gotowych), forma przestrzenna.
2. Format pracy: dowolny.
3. Praca powinna być trwała i stabilna. Wszelkie elementy należy przymocować w taki sposób, aby uniemożliwić przemieszczenie się ich lub zniszczenie podczas przewozu i ekspozycji.
4. Każda praca musi być opatrzona w metryczkę, przymocowaną na stałe, wypełnioną drukowanymi literami, zawierającą: imiona i nazwiska autorów, wiek, nazwę placówki zgłaszającej, imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy.
Prace bez w/w opisu nie będą przyjmowane.
Prace należy dostarczyć w terminie przewidzianym w regulaminie.
5. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz prezentowane na innych konkursach, a ich dostarczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu.

Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, które nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów, a w szczególności gdy:
• zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,
• prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejszą prezentację (dot. prac uszkodzonych),
• prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
• zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w regulaminie.

OCENA I NAGRODY
1. Oceny prac dokonywać będzie 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
• walory artystyczne i estetyczne,
• staranność i trwałość wykonania,
• oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki.
2. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz wyróżnienia. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału nagród.
Laureaci miejsc 1-3 w każdej kategorii otrzymają: nagrody rzeczowe i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni laureatów.
3. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

TERMINARZ
1. Nadsyłanie prac: 23 marca (poniedziałek) - 3 kwietnia 2020 r. (piątek) na adres e-mail: promocja@mok.siedlce.pl
2. Ogłoszenie wyników: 9 kwietnia 2020 r. (czwartek) na stronie MOK www.mok.siedlce.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody RODO uczestnika lub rodzica oraz opiekuna, która stanowi integralną część Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do reprodukcji, w szczególności publikowania w Internecie. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
3. Odbiór nagród odbywa się podczas otwacia wystawy pokonkursowej za pokwitowaniem.
Nagrody, które nie zostaną odebrane w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu przechodzą na własność Organizatora. Nagród i dyplomów nie wysyłamy.
4. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;
tel. 25 794 31 01, kom. 602 377 388.
kurator konkursu i wystawy: Sylwia Wasiuk
tel. 25 794 31 22