MOK

Procedury sanitarne - Sala Biała

Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach a także partnerów, interesantów i widzów biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez naszą instytucję należą do nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

!!! - czerwonymi wykrzyknikami oznaczyliśmy działania wynikające z wymagań Rządu
*** - zielonymi gwiazdkami oznaczyliśmy działania fakultatywne, które wprowadzamy, by zwiększyć wspólne bezpieczeństwo

Procedury sanitarne w Sali Białej MOK

!!! Dezynfekcja rąk
W budynku Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, przy ul. Pułaskiego 6 znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami biobójczymi, zawierającymi min. 70% alkoholu. Umiejscowione zostały przy wejściu do budynku. Służą do dezynfekcji rąk. Ręce należy dezynfekować co najmniej 2 razy – wchodząc i wychodząc z budynku. Przy dozownikach wywieszone są też instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcje prawidłowego mycia rąk. W budynku Sali Białej MOK należy przestrzegać zasad ogólnego bezpieczeństwa oraz stosować się do wytycznych ogłoszonych przez GIS.

!!! Mierzenie temperatury
Mierzenie temperatury u uczestników koncertów, zajęć i innych wydarzeń jest procedurą obowiązkową. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u uczestników imprez odbywa się każdorazowo przed wejściem do budynku. Podwyższona temperatura (powyżej 37 stopni C) kwalifikuje do odsunięcia uczestnika z wydarzenia. W takim przypadku nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.

!!! Sprzątanie lokalu
Po zakończeniu dnia placówka jest gruntownie sprzątana (mycie podłóg, dezynfekcja szyb, drzwi, toalet). Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekujemy najczęściej dotykane przedmioty: klamki, poręcze, włączniki, części wspólne ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. W pomieszczeniach z oknami przeprowadzane jest regularne wietrzenie.

!!! Określona liczba uczestników i odstępy
- W koncertowej Sali Białej podczas ewentualnych wydarzeń artystycznych pojemność widowni nie może przekroczyć 50 proc. pojemności sali.

!!! Zakaz używania szatni
- Uczestnicy wydarzeń kulturalno-artystycznych mogą korzystać z szatni samoobsługowej lub zabierają okrycia wierzchnie ze sobą na widownię.

*** Bezpieczny personel
- Personel aktywnie monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
- Uczestnicy zajęć, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Sali Białej MOK  zobowiązani będą do dostarczenia oświadczenia związanego z ich aktualnym stanem zdrowia. Uczestnik, który nie będzie miał wypełnionego oświadczenia nie zostanie przyjęty na zajęcia. Oświadczenia można wypełnić w domu (dostępne są na stronie internetowej) i dostarczyć do MOK lub bezpośrednio przed danym przedsięwzięciem (przy zachowaniu bezpiecznej odległości).

!!! Recepcja/sekretariat
Pracownicy recepcji, sekretariatu i obsługa noszą maski zakrywające drogi oddechowe lub przyłbice. Pracownik recepcji, sekretariatu dezynfekuje część lady, z którą kontakt miał odwiedzający. Przy ladzie przebywa jednocześnie tylko jedna osoba. Recepcja, sekretariat informuje każdą osobę o procedurach i sposobie zachowania w obiekcie.

!!! Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych
- Wydarzenia kulturalno-artystyczne będą odbywały się przy ograniczonej liczbie publiczności nie przekraczającej 50 proc. pojemności sali  z użytkowania zostanie wyłączone co drugie siedzenie/ krzesło. W Sali Białej do użytku publiczności zostanie oddanych 100 miejsc.
- Każda osoba z publiczności uczestnicząca w zorganizowanych wydarzeniach zobowiązana jest do noszenia maseczki ochronnej bądź przyłbicy zakrywającej usta i nos zapewnionej we własnym zakresie i zachowania odpowiednich odstępów. Dla publiczności zapewnione są środki ochrony osobistej tj. płyn do dezynfekcji rąk, dostęp do bieżącej ciepłej wody i mydła, ręczników papierowych. Uczestnicy przed wejściem do budynku, w którym odbywa się wydarzenie będą zobowiązani do dezynfekcji rąk.
- Na terenie obiektu podczas wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i picia przez uczestników.
- Uczestnicy mogą korzystać z szatni samoobsługowej, która będzie dezynfekowana po każdym wydarzeniu.
- Osoby do obsługi widowni będą odpowiadać za przestrzeganie przez publiczność reżimu sanitarnego –  zachowanie odstępów, używanie płynów odkażających, maseczek.
- Opracowany został schemat logistyki wejść i wyjść stosownie do możliwości sali uwzględniając margines czasowy na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.
- W Sali Białej będą udostępnione 2 niezależne wyjścia.
- Działalność artystyczna prowadzona będzie w sposób niewymagający bezpośredniego kontaktu z publicznością. Scena odpowiednio oddzielona od publiczności. Artyści korzystają z odrębnych toalet.

*** Sprzedaż biletów/opłaty
Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalno-artystyczne oraz dokonywanie opłat za zajęcia zostanie ograniczone do jednej, odpowiednio przystosowanej, oszklonej ze wszystkich stron łącznie z sufitem, wyposażonej w interkom kasy znajdującej się w budynku sali widowiskowej Podlasie. Preferowane realizacje transakcji bezgotówkowo. W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się interesantów wejście do kasy zostanie oddzielone od wejścia głównego do budynku.

*** Izolatorium
W budynku Sali Białej wyznaczono pomieszczenie, w którym przebywać będą osoby, u których wystąpiły objawy lub co do których zachodzi podejrzenie zakażenia. Wyznaczono przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. Izolatorium wyposażone zostało w środki ochronne i płyn dezynfekujący.

*** Informacja
Pracownicy instytucji zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem COVID-19. W obiektach wywieszone zostały plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej higieny rąk. Oznaczone zostały także miejsca dezynfekcji rąk, a w recepcji/sekretariacie znajduje się lista telefonów alarmowych, w tym do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.