MOK

Przystanek Niepodległa

obrazek

Konkurs Poetycki „Przystanek... Niepodległa”

Cele konkursu:
• Popularyzacja obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
• Prezentowanie treści historycznych i wartości patriotycznych w formie utworu poetyckiego.
• Rozwijanie umiejętności przekazywania swoich przemyśleń i emocji w formie poetyckiej.
• Zachęcanie do podejmowania indywidualnej pracy twórczej.
• Wzbogacanie słownictwa, rozwijanie zainteresowań językiem polskim, literaturą ojczystą, historią naszego kraju i regionu
• Budzenie i pogłębianie poczucia patriotyzmu.

Zasady uczestnictwa w Konkursie:
• Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz mieszkańców miasta, w tym seniorów.
• Autor może nadesłać maksymalnie dwa wiersze (po jednym egzemplarzu wydruku komputerowego)
• Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagrodzonymi w konkursach literackich.
• Utwory należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy ich podpisywać nazwiskiem autora.
• Do prac konkursowych należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem co wiersze. W kopercie podajemy: kategorią wiekową z danymi autora - imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu – w przypadku uczniów należy podać nazwę szkoły i klasę.
• Regulamin Konkursu dostępny w „Informatorze MOK – marzec 2018”, na stronach internetowych MOK, Facebooku; SGL „Witraż” Siedlce oraz na plakatach.

Prace konkursowe należy do 30 września 2018 roku złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce
lub
Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK,
ul. Rynkowa 24, 08-110 Siedlce,

z dopiskiem „Przystanek… Niepodległa”.

Prace ocenione zostaną przez Jury powołane przez Organizatora, które przyzna nagrody i wyróżnienia w kategoriach wiekowych. Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody (bony podarunkowe) oraz pamiątkowe dyplomy, a wytypowane wiersze zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie poetyckim.

Organizator nie zwraca tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wierszy.

Laureaci Konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o terminie podsumowania Konkursu oraz nagrodzeniu lub wyróżnieniu ich wierszy. Impreza finałowa odbędzie się w Sali Białej MOK w listopadzie 2018 r.

Organizatorem konkursu są: Siedleckie Stowarzyszenie Literackie „Witraż” w Siedlcach i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.