MOK

Konkurs Filmowy

obrazek

Regulamin III Konkursu Filmowego „Nakręć się na Kulturę!”


§ 1.
Organizatorzy
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zwany dalej „Organizatorem” ogłasza III Konkurs Filmowy pod hasłem: Nakręć się na Kulturę, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2.
Cele Konkursu
Celem organizacji konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego materiału filmowego, będącego teledyskiem do wybranej piosenki siedleckich artystów, udostępnionej przez Organizatora, zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej i próby własnej interpretacji utworu muzycznego oraz promocja nowych talentów.


§ 3.

Temat Konkursu
Organizator oczekuje na materiały filmowe, które będą teledyskiem do udostępnionych przez Organizatora utworów muzycznych.

§ 4.
Uczestnicy Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maksymalnie 4 osoby).

§ 5.
Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie plików video wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia, Oświadczeniem, Zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem oraz Umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych (zawarte w załączniku do Regulaminu). Wyżej wymienione dokumenty należy dołączyć do prac zgłoszonych do konkursu.
2. W przypadku uczestników niepełnoletnich należy załączyć zawarte w załączniku do Regulaminu Oświadczenie, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisane przez rodziców lub opiekunów.
3. Prace bez wypełnionych i podpisanych: Karty Zgłoszenia, Oświadczenia, Zgody na przetwarzanie danych osobowych i Umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych zawartych w załączniku do Regulaminu nie będą brały udziału w konkursie.
4. Każdy uczestnik/zespół może przesłać na konkurs jeden film. Prace zapisane na płycie DVD należy dostarczyć do siedziby Organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6
08-110 Siedlce
z dopiskiem: Konkurs Filmowy „Nakręć się na Kulturę”
5. Filmy winny być zapisane w formacie MP4, MOV lub AVI w rozdzielczości Full HD (1920x1080).
6. Fragmenty piosenek, do których uczestnicy mogą nagrać teledysk są do pobrania na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl w zakładce Konkurs Filmowy „Nakręć się na Kulturę!”. Pełną wersję wybranej przez uczestnika piosenki organizator udostępni drogą mailową, po zgłoszeniu się uczestnika na adres sebastian.guminski@mok.siedlce.pl
7. Płyty należy podpisać godłem. Kartę zgłoszenia, Oświadczenie, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Umowę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych należy dostarczyć w kopercie oznakowanej tym samym godłem.
8. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób. Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych w dacie przystąpienia do Konkursu.
9. Prace konkursowe należy dostarczyć (przesłać) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odesłania ich do uczestnika konkursu (nadawcy).
10. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 6.
Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
2. Przy ocenie prac nadesłanych na konkurs będą uwzględnione: kryteria merytoryczne, wartości artystyczne, jakość techniczna i poziom estetyczny oraz oryginalność i pomysłowość.

§ 7.
Wyniki i nagrody
O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie do dn. 31 października 2018 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zbyt małej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji konkursu. W takim przypadku nadesłane prace zostaną odesłane do ich autorów.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.mok.siedlce.pl
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl

Utwory do teledysków (fragmenty do pobrania w załączniku poniżej):
Anna Przedlacka, Dominika Ratyńska, Krzysztof Żabka - Pamięć (Siedem Pożegnań)
Apple Pie - Północ w ogrodzie dobra i zła
Mała Orkiestra Dni Naszych - Piosenka o Prawach Dziecka
Orkiestra Dni Naszych - Jestem błaznem
Vibrant - Dead eyes