MOK

Procedury sanitarne - Piękna 7

Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach a także partnerów, interesantów i widzów biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez naszą instytucję należą do nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

!!! - czerwonymi wykrzyknikami oznaczyliśmy działania wynikające z wymagań Rządu
*** - zielonymi gwiazdkami oznaczyliśmy działania fakultatywne, które wprowadzamy, by zwiększyć wspólne bezpieczeństwo

Procedury sanitarne w Akademii Sztuk "Piękna 7" MOK

!!! Dezynfekcja rąk
W budynku Akademii Sztuk „Piękna 7” znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami biobójczymi, zawierającymi min. 70% alkoholu. Umiejscowione zostały przy wejściu do budynku. Służą do dezynfekcji rąk. Ręce należy dezynfekować co najmniej 2 razy – wchodząc i wychodząc z budynku. Przy dozownikach wywieszone są też instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcje prawidłowego mycia rąk. W budynku należy przestrzegać zasad ogólnego bezpieczeństwa oraz stosować się do wytycznych ogłoszonych przez GIS.

!!! Mierzenie temperatury
Mierzenie temperatury u uczestników zajęć jest procedurą obowiązkową. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u uczestników zajęć  odbywa się każdorazowo przed wejściem na salę prób. Podwyższona temperatura (powyżej 37 stopni C) kwalifikuje do odsunięcia uczestnika z zajęć. W takim przypadku nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.

!!! Sprzątanie lokalu
Po zakończeniu dnia placówka jest gruntownie sprzątana (mycie podłóg, dezynfekcja szyb, drzwi, toalet). Podłogi w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia kilku grup, w szczególności podłogi baletowe, dezynfekowane są po każdej grupie zajęć oraz na zakończenie dnia. Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekujemy najczęściej dotykane przedmioty: klamki, poręcze, włączniki, części wspólne ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. W lokalach z oknami przeprowadzane jest regularne wietrzenie. Takie będą też dodatkowo przeprowadzane w czasie trwania zajęć. Wszelkie sprzęty będące na wyposażeniu pracowni artystycznych w tym: sprzęt muzyczny, fotograficzny, plastyczny będą dezynfekowane po każdych zajęcia w danej grupie. W miarę możliwości uczestnicy będą zobowiązani do korzystania z własnych, prywatnych sprzętów.

!!! Określona liczba uczestników i odstępy
- W obiekcie powyżej 1000 m2 może przebywać jednocześnie 32 uczestników zajęć ruchowych i 3 osoby prowadzące (wyłączając pracowników obsługi). Powierzchnia obiektu Akademia Sztuk „Piękna 7” wynosi 1017 m2. W przypadku zajęć ruchowych na jednego uczestnika zajęć powinno przypadać 10 m2. W związku z powyższym w sali baletowej Akademii Sztuk „Piękna 7” MOK o powierzchni 200 m2  może jednocześnie przebywać 20 tancerzy i 3 osoby prowadzące, co daje łączną liczbę 23 osób. Formacja, która przygotowuje się do mistrzostw liczy 24 osoby – zgodnie z przepisami Polskiej Federacji Tańca. Zakładamy więc taką liczbę uczestników na sali prób, stosując się do wszystkich wytycznych sanitarnych.
- W przypadku zajęć ruchowych słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczba uczestników nie przekroczy 28 osób. Nie zmieniają oni swojego stanowiska – ćwiczenia odbywają się na macie a każdy uczestnik używa własnej maty. Zajęcia mają charakter fitness – rozciągających z elementami jogi i realizowane są pojedynczo – żadne z ćwiczeń nie zakłada pracy w parach czy większych grupach. Nie będą również używane dodatkowe sprzęty sportowe.
- W przypadku zajęć w pracowniach /plastycznej, fotograficznej, muzycznej, komputerowej/ stanowiska pracy zorganizowane są tak, by zapewnić bezpieczny odstęp pomiędzy uczestnikami, zmniejszona jest liczebność grup.
- W pracowniach artystycznych tj. pracownia fotograficzna, pracownia plastyczna, sale muzyczne oraz komputerowe wprowadzona jest zasada przebywania odpowiednio 1 osoby na 4 m2.
- Wszystkie zajęcia stałe zespołów, grup twórczych, sekcji i pracowni artystycznych prowadzonych w ramach działalności Miejskiego Ośrodka Kultury odbywają się
w niezmiennych składach osobowych.

Przed każdą salą prób zostaną zamieszczone informacje o maksymalnej liczbie uczestników zajęć odbywających się w danej pracowni.

!!! Udostępnienie szatni
Uczestnicy zajęć mogą korzystać z szatni w sposób ograniczony – przy sali baletowej udostępnimy dwie odrębne szatnie z oddzielnymi wejściami, udostępniając jedynie co drugą szafkę. Szafki po każdych zajęciach będą poddane dezynfekcji.

*** Bezpieczny personel
- Do pracy dopuszczamy tylko te osoby, które przed rozpoczęciem dnia treningowego przeszły wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa polegającą na wywiadzie z pracownikiem. Personel aktywnie monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
- Uczestnicy zajęć raz w tygodniu /w odpowiednio ustalony z osobą prowadzącą dzień/ zobowiązani będą do dostarczenia oświadczenia związanego z ich aktualnym stanem zdrowia. Uczestnik, który nie będzie miał wypełnionego oświadczenia nie zostanie przyjęty na zajęcia.

!!! Recepcja/sekretariat
Pracownicy recepcji, sekretariatu i obsługa noszą maski zakrywające drogi oddechowe lub przyłbice. Pracownik recepcji, sekretariatu dezynfekuje część lady, z którą kontakt miał odwiedzający. Przy ladzie przebywa jednocześnie tylko jedna osoba. Recepcja, sekretariat informuje każdą osobę o procedurach i sposobie zachowania w obiekcie.

*** Organizacja zajęć
- Jeśli na zajęcia przychodzą dzieci, ma obowiązek je odprowadzać i odbierać ten sam, zdrowy opiekun z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Na zajęcia należy przybywać o ustalonej godzinie, nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć, aby nie tworzyć skupisk. Plan zajęć został przygotowany w taki sposób, aby grupy kończące nie spotykały się z tymi, które właśnie dotarły na zajęcia.
- W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
- Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń wykorzystywanych przez uczestników zajęć powinny być w miarę możliwości otwarte.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w lokalu osób oczekujących lub innych nie będących pracownikami lub uczestnikami zajęć.
- Uczestnicy przebywają na piętrze, na którym mają zajęcia.
- Zakazuje się wnoszenia przedmiotów, które nie są niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. Telefony komórkowe uczestnicy pozostawiają w torbach. Jedynym dopuszczalnym przedmiotem jest butelka wody podpisana imieniem i nazwiskiem. Niedozwolone jest spożywanie posiłków na terenie obiektów MOK.

*** Izolatorium
W budynku ASP 7 wyznaczono pomieszczenie, w którym przebywać będą osoby, u których wystąpiły objawy lub co do których zachodzi podejrzenie zakażenia. Wyznaczono przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. Izolatorium wyposażone zostało w środki ochronne i płyn dezynfekujący.

*** Informacja
Pracownicy instytucji zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem COVID-19. W obiektach wywieszone zostały plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej higieny rąk. Oznaczone zostały także miejsca dezynfekcji rąk, a w recepcji/sekretariacie znajduje się lista telefonów alarmowych, w tym do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.