MOK

Procedury sanitarne - "Podlasie"

Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach a także partnerów, interesantów i widzów biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez naszą instytucję należą do nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

!!! - czerwonymi wykrzyknikami oznaczyliśmy działania wynikające z wymagań Rządu
*** - zielonymi gwiazdkami oznaczyliśmy działania fakultatywne, które wprowadzamy, by zwiększyć wspólne bezpieczeństwo

Procedury sanitarne w sali widowiskowej Podlasie MOK

!!! Dezynfekcja rąk
W budynku sali widowiskowej Podlasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 63 znajdują się dozowniki z atestowanymi płynami biobójczymi, zawierającymi min. 70% alkoholu. Umiejscowione zostały przy wejściach do budynków. Służą do dezynfekcji rąk. Ręce należy dezynfekować co najmniej 2 razy – wchodząc i wychodząc z budynku. Przy dozownikach wywieszone są też instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych instrukcje prawidłowego mycia rąk. W budynku należy przestrzegać zasad ogólnego bezpieczeństwa oraz stosować się do wytycznych ogłoszonych przez GIS.S.

!!! Mierzenie temperatury
Mierzenie temperatury u uczestników koncertów, zajęć i innych wydarzeń jest procedurą obowiązkową. Wdrożenie bezdotykowego mierzenia temperatury u uczestników imprez odbywa się każdorazowo przed wejściem do budynku. Podwyższona temperatura (powyżej 37 stopni C) kwalifikuje do odsunięcia uczestnika z wydarzenia. W takim przypadku nakazuje się stosowanie do zaleceń GIS.

!!! Sprzątanie lokalu
Po zakończeniu dnia placówka jest gruntownie sprzątana (mycie podłóg, dezynfekcja szyb, drzwi, toalet). Podłogi w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia kilku grup, w szczególności podłogi baletowe, dezynfekowane są po każdej grupie zajęć oraz na zakończenie dnia. Nie rzadziej niż co godzinę dezynfekowane są najczęściej dotykane przedmioty: klamki, poręcze, włączniki, części wspólne ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych. Zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet. W pomieszczeniach z oknami przeprowadzane jest regularne wietrzenie. Dodatkowe wietrzenie będzie przeprowadzane w czasie trwania zajęć.

!!! Określona liczba uczestników i odstępy
- W sali widowiskowej „Podlasie” MOK podczas ewentualnych wydarzeń artystycznych pojemność widowni nie może przekroczyć 50 proc. pojemności sali
- W obiekcie powyżej 1000 m2 może przebywać jednocześnie 32 uczestników zajęć ruchowych i 3 osoby prowadzące (wyłączając pracowników obsługi). Powierzchnia obiektu sali widowiskowej „Podlasie” MOK wynosi 1242 m2.
- W przypadku zajęć ruchowych na jednego uczestnika zajęć powinno przypadać 10 m2. W związku z powyższym w sali baletowej budynku „Podlasie” MOK o powierzchni 60 m2  może jednocześnie przebywać 6 tancerzy i 1 osoba prowadząca, co daje łączną liczbę 7 osób. W związku z tym, iż zajęcia taneczne mają charakter zajęć rytmicznych, rozciągających, utaneczniających, w wymienionych zajęciach będzie uczestniczyć  maksymalnie 12 tancerzy. Skład wszystkich grup będzie stały, niezmienny.
- W przypadku zajęć, prób odbywających się w garderobach stanowiska pracy zorganizowane są tak, by zapewnić bezpieczny odstęp pomiędzy uczestnikami lub zmniejszona jest liczebność grup, wprowadzona jest zasada przebywania odpowiednio 1 osoby na 4 m2.

!!! Zakaz używania szatni
- Uczestnicy zajęć oraz instruktorzy mogą korzystać z toalety, ale nie mogą korzystać z szatni i natrysków. Na zajęcia powinni przybywać będąc już do nich przygotowanym, zmieniając tylko obuwie i ew. zdejmując okrycie wierzchnie, dodatkowe spodnie lub bluzę. Odzież należy na czas zajęć schować do własnej torby, a wychodząc z lokalu ponownie ją nałożyć. W czasie zajęć torba przechowywana jest na sali tanecznej. Prysznic można wziąć dopiero w domu. Obuwie powinno zostać pozostawione w okolicy drzwi wejściowych do lokalu w specjalnie przygotowanym do tego miejscu/ segregatorze na obuwie.
- Uczestnicy wydarzeń kulturalno-artystycznych mogą korzystać z szatni samoobsługowej  lub zabierają okrycia wierzchnie ze sobą na widownię.

*** Bezpieczny personel
- Do pracy dopuszczamy tylko te osoby, które przed rozpoczęciem dnia treningowego przeszły wewnętrzną kontrolę bezpieczeństwa polegającą na wywiadzie z pracownikiem. Personel aktywnie monitoruje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.
- Uczestnicy zajęć, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w sali widowiskowej „Podlasie” MOK  zobowiązani będą do dostarczenia oświadczenia związanego z ich aktualnym stanem zdrowia. Uczestnik, który nie będzie miał wypełnionego oświadczenia nie zostanie przyjęty na zajęcia. Oświadczenia można wypełnić w domu (dostępne są na stronie internetowej) i dostarczyć do MOK lub bezpośrednio przed danym przedsięwzięciem (przy zachowaniu bezpiecznej odległości).

!!! Recepcja/sekretariat
Pracownicy recepcji, sekretariatu i obsługa noszą maski zakrywające drogi oddechowe lub przyłbice. Pracownik recepcji, sekretariatu dezynfekuje część lady, z którą kontakt miał odwiedzający. Przy ladzie przebywa jednocześnie tylko jedna osoba. Recepcja, sekretariat informuje każdą osobę o procedurach i sposobie zachowania w obiekcie.

*** Organizacja zajęć
- Jeśli na zajęcia przychodzą dzieci, ma obowiązek odprowadzać je i odbierać ten sam, zdrowy opiekun z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych. Na zajęcia należy przybywać o ustalonej godzinie, nie wcześniej niż 10 min przed rozpoczęciem zajęć, aby nie tworzyć skupisk. Plan zajęć został przygotowany w taki sposób, aby grupy kończące nie spotykały się z tymi, które właśnie dotarły na zajęcia.
- W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych, które w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
- Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń wykorzystywanych przez uczestników zajęć powinny być w miarę możliwości otwarte.
- Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w lokalu osób oczekujących lub innych nie będących pracownikami lub uczestnikami zajęć.
- Uczestnicy przebywają w miejscu, w którym mają zajęcia.
- Zakazuje się wnoszenia przedmiotów, które nie są niezbędne do uczestnictwa w zajęciach. Telefony komórkowe uczestnicy pozostawiają w torbach. Jedynym dopuszczalnym przedmiotem jest butelka wody podpisana imieniem i nazwiskiem. Niedozwolone jest spożywanie posiłków na terenie obiektów MOK.

!!! Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych
- Wydarzenia kulturalno-artystyczne będą odbywały się przy ograniczonej liczbie publiczności nie przekraczającej 50 proc. pojemności sali. Z użytkowania zostanie wyłączone co drugie siedzenie/ krzesło. Odpowiednio w sali widowiskowej Podlasie do użytku dla publiczności zostanie oddanych 106 miejsc na parterze oraz 42 miejsca na balkonie.
- Każda osoba z publiczności uczestnicząca w zorganizowanych wydarzeniach zobowiązana jest do noszenia maseczki ochronnej lub przyłbicy zakrywającej usta i nos zapewnionej we własnym zakresie i zachowania odpowiednich odstępów. Dla publiczności zapewnione są środki ochrony osobistej tj. płyn do dezynfekcji rąk, dostęp do bieżącej ciepłej wody i mydła, ręczników jednorazowych. Uczestnicy przed wejściem do budynku, w którym odbywa się wydarzenie będą zobowiązani do dezynfekcji rąk.
- Na terenie obiektu podczas wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i picia przez uczestników.
- Uczestnicy mogą korzystać z szatni samoobsługowej, która będzie dezynfekowana po każdym wydarzeniu.
- Osoby do obsługi widowni będą odpowiadać za przestrzeganie przez publiczność reżimu sanitarnego (zachowanie odstępów, używanie płynów odkażających, maseczek).
- Opracowany został schemat logistyki wejść i wyjść stosownie do możliwości sali uwzględniając margines czasowy na bezpieczne przemieszczanie się w celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się publiczności w przestrzeniach komunikacji wspólnej oraz ciągach komunikacyjnych.
- W sali widowiskowej „Podlasie” udostępnione będą 3 niezależne wyjścia.
- Działalność artystyczna prowadzona będzie w sposób niewymagający bezpośredniego kontaktu z publicznością. Scena odpowiednio oddzielona od publiczności. Artyści korzystają z odrębnych toalet.

*** Sprzedaż biletów/opłaty
Sprzedaż biletów na wydarzenia kulturalno-artystyczne oraz dokonywanie opłat za zajęcia zostanie ograniczona do jednej, odpowiednio przystosowanej, oszklonej ze wszystkich stron łącznie z sufitem, wyposażonej w interkom kasy znajdującej się w budynku sali widowiskowej Podlasie. Preferowane realizacje transakcji bezgotówkowych. W celu ograniczenia nadmiernego gromadzenia się interesantów wejście do kasy zostanie oddzielone od wejścia głównego do budynku.

*** Izolatorium
W budynku sali widowiskowej Podlasie wyznaczono pomieszczenie - izolatorium, w którym przebywać będą osoby, u których wystąpiły objawy lub co do których zachodzi podejrzenie zakażenia. Wyznaczono przestrzeń, w której osoba będzie mogła, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, poczekać do czasu zorganizowania transportu indywidualnego do domu lub oddziału zakaźnego. Izolatorium wyposażone zostało w środki ochronne i płyn dezynfekujący.

*** Informacja
Pracownicy instytucji zostali przeszkoleni z procedur i prewencji przed rozprzestrzenianiem COVID-19. W obiektach wywieszone zostały plakaty informacyjne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. ograniczania rozprzestrzeniania COVID-19 oraz zachowania właściwej higieny rąk. Oznaczone zostały także miejsca dezynfekcji rąk, a w recepcji/sekretariacie znajduje się lista telefonów alarmowych, w tym do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej.