MOK

Aktualności

Powrót

Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów "Wiecznie Młodzi"

16 maja 2017 (Wtorek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

I. Informacje ogólne
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 
Termin: 16 maja 2017 r., godz. 10.00
Miejsce: sala widowiskowa “Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63

II. Cele
- prezentacja dorobku artystycznego seniorów; 
- poszukiwanie nowych form pracy artystycznej; 
- stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów i instruktorów;
- integracja społeczna i aktywizacja środowiska seniorów.

III. Uczestnicy
1. Festiwal ma charakter otwarty dla grupy wiekowej 50+. 
2. Dopuszcza się udział osób młodszych. Powinny one jednak stanowić nie więcej niż 1/4 zespołu. 
3. Przyjmowane będą zgłoszenia: grup niezrzeszonych i grup zorganizowanych przy instytucjach np. domach kultury, Uniwersytetach Trzeciego Wieku i innych. 
4. Każdy uczestnik może wystąpić maksymalnie w 2 różnych grupach (ograniczenie to dotyczy także instruktorów i muzyków akompaniujących).

IV. Kategorie artystyczne

ŚPIEW
ZESPOŁY MUZYCZNE
CHÓRY

1. Repertuar: dowolny. 
2. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób. 
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia podkategorii - zespoły muzyczne i chóry, celem jak najbardziej obiektywnej oceny uczestników.
4. Uczestnicy mogą zaprezentować 3 utwory, których łączny czas nie przekroczy 15 min
5. Próby odbywać się będą do godziny 10.00, kolejność prób ustala się na podstawie wcześniejszych uzgodnień. 
6. Uczestnicy, którzy znacznie przedłużą regulaminowy czas prezentacji, decyzją Jury mogą 
nie podlegać ocenie.
7. Wskazane jest wykonanie akompaniamentu „na żywo”, uczestnicy festiwalu korzystają 
z własnych instrumentów muzycznych.
8. Organizator zapewnia następujące warunki sceniczne: scena o wymiarach 8 x 7 m, nagłośnienie i oświetlenie (stałe), podesty dla chóru.
9. Prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności.

T E A T R
TEATRY DRAMATYCZNE
TEATRY OBRZĘDOWE

1. Repertuar: dowolny. 
2. Maksymalna liczba uczestników: 20 osób. 
3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 30 min.
4. Uczestnicy zobowiązani są do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem 
w czasie nie przekraczającym 10 minut, oraz demontażu w jak najszybszym czasie po występie, maksymalnie 5 min.
5. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu trwania spektaklu.
6. Dekoracje sceniczne oraz rekwizyty zespoły przygotowują we własnym zakresie. Powinny być one dostosowane do wymiarów sceny (8 x 7 m).
7. Materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej.
8. Organizator zapewnia: nagłośnienie i oświetlenie (stałe).
9. Prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności.

V. Warunki udziału
1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl, w zakładce Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów 2017.
2. Wypełnioną kartę można dostarczyć jednym z poniżej wymienionych sposobów: 
• drogą mailową: festiwal2017@gmail.com, z tytułem wiadomości o treści: Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów 2017, Kategoria – ŚPIEW lub TEATR;
• listem na adres: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;
• osobiście w sekretariacie MOK w godz. 8.00 – 16.00. 
3. Termin dostarczenie zgłoszeń: do 5 maja (piątek) 2017 roku, do godz. 17.00. 
4. Karty zgłoszenia z brakiem szczegółowej informacji o repertuarze, oraz nadesłane po terminie nie będą przyjmowane przez Organizatora. 
5. Wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą na bezpłatne rejestrowanie materiału z konkursu, jego publiczne odtwarzanie w celach reklamowych, oraz przetwarzanie danych osobowych przez organizatora zgodnie z ust. 
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Organizator może wprowadzić limit zgłoszeń w celu stworzenia jak najlepszych warunków prezentacji konkursowych, decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
7. Lista i kolejność występujących zostanie przedstawiona 10 maja (środa) 2017 roku na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach – mok.siedlce.pl.
8. Udział w Festiwalu jest nieodpłatny.

VI. Komisja oceniająca
1. W każdej kategorii tematycznej Organizator powoła Jury, które będzie oceniać występy uczestników.
2. Jury weźmie pod uwagę w kategorii ŚPIEW: poziom muzyczny uczestników, czystość intonacji, emisje głosu, brzmienie zespołu jako całości oraz poszczególnych sekcji, dykcję, frazowanie, precyzję rytmiczną, jakość akompaniamentu oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. Jury weźmie pod uwagę w kategorii TEATR: grę aktorską, reżyserię, dramaturgię, scenografię, spójność koncepcji programowej występu oraz ogólną jakość prezentacji scenicznej.
4. Organizator ma prawo poprosić o powtórzenie całego występu, jeśli prezentacja zespołu zostanie zakłócona z winy sprzętu organizatora lub sił wyższych, takich jak brak zasilania itp.
5. Obrady Jury są tajne, a werdykt jest niepodważalny.
6. Laureaci zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas Gali Finałowej w kategorii ŚPIEW i TEATR o godz. 19.00. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny Gali Finałowej.

VII. Nagrody
1. W każdej kategorii artystycznej nagrodzone zostaną 3 najlepsze prezentacje, Organizator przewiduje również możliwość przyznania wyróżnień i nagrody indywidualnej.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci nagrody pieniężne. 
3. Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
4. Jury może przyznać inne nagrody nieregulaminowe.

VIII. Ważne informacje
1. Koszty dojazdu oraz ubezpieczenia uczestnicy Festiwalu pokrywają we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników podczas Festiwalu. 
3. Zasady przeprowadzania Festiwalu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej: www.mok.siedlce.pl.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl.
5. Kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator. 
6. Wzięcie udziału w Festiwalu jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Organizator zwraca się z prośbą do wszystkich uczestników Festiwalu, aby nie opuszczali sali podczas występów i pozostali do końca prezentacji – będzie to wyrazem szacunku dla nagrodzonych.