MOK

Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów "Wiecznie Młodzi"

Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów

Regulamin
VI Regionalnego Festiwalu Twórczości Artystycznej Seniorów
"Wiecznie Młodzi"


Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Termin i miejsce Festiwalu:
18 maja 2024 r. (sobota) - przesłuchania konkursowe; sala widowiskowa "Podlasie" MOK, ul. Sienkiewicza 63
29 maja 2024 r. (środa) - Gala Finałowa; sala widowiskowa "Podlasie" MOK, ul. Sienkiewicza 63; godz. 17:00 - wręczenie nagród, godz. 18:00 - koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem

Cele Festiwalu:
• prezentacja dorobku artystycznego seniorów
• poszukiwanie nowych form pracy artystycznej
• integracja społeczna i aktywizacja seniorów
• stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla seniorów i instruktorów

Uczestnicy:
• Festiwal ma charakter otwarty dla grupy 55+
• dopuszcza się udział osób młodszych, ale nie mogą one stanowić więcej niż 1/4 zespołu
• w Festiwalu mogą wziąć udział grupy niezrzeszone ora grupy zorganizowane przy instytucjach, np. domach kultury i Uniwersytetach Trzeciego Wieku
• każdy uczestnik może wystąpić maksymalnie w 2 różnych grupach
• udział w Festiwalu jest nieodpłatny

Kategorie artystyczny:
ŚPIEW / ZESPOŁY MUZYCZNE
• repertuar: dowolny
W tegorocznej edycji Festiwalu zachęcamy, aby przynajmniej jeden z utworów wybranych do prezentacji pochodził z repertuaru niżej wymienionych artystów, jako uhonorowanie przypadających w tym roku rocznic:
- Bułat Okudżawa (100. rocznica urodzin)
- Czesław Niemen (85. rocznica urodzin)
- Edward Stachura (45. rocznica śmierci)
- Jeremi Przybora (20. rocznica śmierci)
- Jacek Kaczmarski (20. rocznica śmierci)
• liczba uczestników: 4-15 osób
• liczba utworów: 2
• łączny czas występu: 15 minut (jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu lub dyskwalifikacji uczestników w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu trwania prezentacji)
• uczestnicy Festiwalu korzystający z własnych instrumentów muzycznych zobowiązani są do podłączenia sprzętu muzycznego przed swoim występem w czasie nieprzekraczającym 5 minut oraz do demontażu w jak najszybszym czasie po występie
• Organizator zapewnia fortepian cyfrowy Yamaha Grand Touch II
• uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są do dostarczenia pliku w formacie mp3 na godzinę przed występem na pendrivie, na którym nie może znajdować się inny plik, lub załączyć do elektronicznej karty zgłoszenia
• prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności

TEATRY DRAMATYCZNE/TEATRY OBRZĘDOWE
• repertuar: dowolny
• liczba uczestników: do 20 osób
• czas występu: maksymalnie 30 minut (jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu lub dyskwalifikacji uczestników w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu trwania prezentacji)
• czas montażu/demontażu scenografii: maksymalnie 10 minut, demontaż dekoracji w jak najszybszym czasie po zakończeniu prezentacji
• dekoracje sceniczne oraz rekwizyty uczestnicy przygotowują we własnym zakresie, powinny być dostosowane do wymiarów sceny 8 m x 7 m
• scenografia i rekwizyty nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej
• zabrania się używania elementów palnych ze względu na bezpieczeństwo p.poż.
• uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są do dostarczenia pliku w formacie mp3 na godzinę przed występem na pendrivie, na którym nie może znajdować się inny plik, lub załączyć do elektronicznej karty zgłoszenia
• prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności

Warunki uczestnictwa:
• warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia na jeden z poniższych sposobów:
- wypełnienie elektronicznej karty zgłoszenia
- wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej do pobrania poniżej i dostarczenie jej drogą mailową na adres joanna.janus@mok.siedlce.pl
- wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej do pobrania poniżej i dostarczenie jej listem na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, z dopiskiem "Festiwal Wiecznie Młodzi"
- wypełnie karty zgłoszenia dostępnej do pobrania poniżej i dostarczenie jej osobiście na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce
• warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie razem z kartą zgłoszenia Załącznika nr 1 (RODO & zgoda na przetwarzanie danych opiekuna artystycznego) oraz Załącznika nr 2 (zgoda na wykorzystanie wizerunku), dostępnych do pobrania poniżej
• termin nadsyłania zgłoszeń: do 30 kwietnia 2024 r.
• wypełnienie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
• niekompletne zgłoszenia oraz te nadesłane po terminie nie będą przyjmowane przez Organizatora
• Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu zgłoszeń, o udziale w Festiwalu decyduje kolejność zgłoszeń
• Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania kategorii, jeśli liczba zgłoszonych podmiotów w danej kategorii będzie mniejsza niż 3
• lista i kolejność występujących zostanie przedstawiona 8 maja 2024 r. na stronie mok.siedlce.pl

Komisja:
• w każdej kategorii Organizator powoła jury, które będzie oceniać występy uczestników
• jury w kategorii ŚPIEW oceniać będzie: poziom muzyczny uczestników, czystość intonacji, emisję głosu, brzmienie zespołu jako całości oraz poszczególnych sekcji, dykcję, precyzję rytmiczną, jakość akompaniamentu oraz ogólny wyraz artystyczny
• jury w kategorii TEATR oceniać będzie: grę aktorską, reżyserię, dramaturgię, scenografię, spójność koncepcji programowej występu oraz ogólną jakość prezentacji scenicznej
• Organizator ma prawo poprosić o powtórzenie całego występu, jeśli prezentacja zostanie zakłócona z winy sprzętu Organizatora lub sił wyższych, takich jak brak zasilania
• obrady jury są tajne, a werdykt niepodważalny
• lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie mok.siedlce.pl
• nagrody zostaną wręczone 29 maja 2024 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej "Podlasie" MOK, ul. Sienkiewicza 63

Nagrody:
• w każdej kategorii artystycznej nagrodzone zostaną 3 najlepsze prezentacje
• Laureaci każdej z kategorii otrzymają nagrody pieniężne:
I miejsce: 1000,00 zł
II miejsce: 800,00 zł
III miejsce: 500,00 zł
• Organizator zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród
• Jury może przyznać inne nagrody pozaregulaminowe

Ważne informacje:
• W dniu Festiwalu uczestnicy mają obowiązek zarejestrować się w sekretariacie Festiwalu przynajmniej na godzinę przed planowanym występem
• koszty dojazdu, ubezpieczenia oraz wyżywienia uczestnicy Festiwalu pokrywają we własnym zakresie
• Organizator zapewnia drobny poczęstunek w czasie przerw
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez uczestników
• zasady przeprowadzania Festiwalu określa wyłącznie niniejszy regulamin, dostępny na stronie mok.siedlce.pl
• kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator

Kontakt:
Joanna Janus
wiecznie.mlodzi@mok.siedlce.pl
25 794 31 21 lub 668 548 804