MOK

Sprzedaż i rezerwacje biletów

Sprzedaż i rezerwacje biletówKasa Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach czynna jest w budynku "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63:

- od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
- godzinę przed rozpoczęciem imprezy

Rezerwacje biletów pod nr tel. 25 794 31 26, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.

Kasa w budynku MOK przy ul. Pułaskiego 6 czynna jest wyłącznie godzinę przed koncertem odbywającym się w Sali Białej.Regulamin sprzedaży biletów w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Zakup biletu na wydarzenia artystyczne organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (zwany dalej „MOK”) jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. MOK za pomocą swoich kanałów informacyjnych powiadamia widzów o dacie i godzinie rozpoczęcia sprzedaży i rezerwacji biletów na wydarzenia.
3. Ze względu na zobowiązania MOK, wynikające ze specyfiki działalności, do sprzedaży udostępniona może być tylko część miejsc na widowni.
4. W przypadku gdy w prezentowanym wydarzeniu artystycznym pojawić się mogą sceny przeznaczone dla widzów dorosłych lub efekty mogące mieć wpływ na zdrowie, MOK podaje stosowną informację na podstronie poświęconej danemu wydarzeniu.
5. Na widownię nie zostaną wpuszczone osoby:
a) spóźnione na wydarzenie artystyczne (przybycie po zamknięciu drzwi na widownię). Wejście na widownię oraz zajęcie miejsca będzie możliwe dopiero w trakcie przerwy. W przypadku gdy w trakcie trwania wydarzenia nie przewidziana jest przerwa obsługa widowni ma prawo nie wpuścić spóźnionego widza na salę;
b) znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
6. Widzowie przebywający na terenie obiektów MOK zobowiązani są do:
a) przestrzegania całkowitego zakazu palenia papierosów na terenie obiektu;
b) postępowania zgodnie z komunikatami (słownymi oraz dźwiękowymi) wydawanymi przez pracowników MOK w tym obsługę widowni;
c) przestrzegania zakazu utrwalania wydarzenia, w tym fotografowania i nagrywania;
d) przestrzegania zakazu spożywania na widowni posiłków oraz wnoszenia napojów w otwartych pojemnikach;
e) stosowania się do pozostałych zapisów regulaminów obiektów.
7. Widzowie, którzy nie zastosują się do powyższych zakazów, zostaną wyproszeni z widowni bez prawa ubiegania się o zwrot środków za bilety.
8. Dyrekcja MOK zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru i obsady.
9. W razie zaistnienia siły wyższej, zdarzeń losowych niezależnych od MOK np. decyzji władz o odwołaniu imprez kulturalnych, w szczególności z uwagi na żałobę narodową, lub decyzji władz o zamknięciu instytucji kultury – zakupione bilety w pierwszej kolejności podlegają zamianie na inny termin.

§ 2 Rezerwacja i zakup biletów
1. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Rezerwacja telefoniczna możliwa jest w godzinach pracy kasy biletowej (poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:00). Na godzinę przed rozpoczęciem spektaklu kasa nie przyjmuje rezerwacji telefonicznych.
3. Rezerwacja telefoniczna przyjmowana jest pod numerem telefonu (25) 794 31 26.
4. MOK nie prowadzi rezerwacji w internetowym systemie sprzedaży biletów. Widz ma możliwość zakupu biletu online (za pośrednictwem strony bilety.mok.siedlce.pl) lub w kasie MOK.
5. Dokonaną droga telefoniczną rezerwację należy wykupić:
a) w ciągu 10 dni od dnia dokonania rezerwacji - w przypadku rezerwacji grupowych (powyżej 10 biletów);
b) w ciągu 3 dni od dnia dokonania rezerwacji - w przypadku rezerwacji indywidualnych;
c) w innym terminie wskazanym przez MOK;
d) rezerwacje powinny być wykupione nie później niż na 3 dni przed datą zarezerwowanego wydarzenia.
6. Dostępne formy płatności:
a) gotówka/karta płatnicza w kasie MOK;
b) przelew bankowy; numer konta 52 1050 1953 1000 0023 4842 3167 (ING Bank Śląski S.A.), w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko osoby rezerwującej, datę i tytuł wydarzenia;
7. W przypadku płatności przelewem rezerwacja otrzymuje status opłaconej w momencie zaksięgowania środków na koncie bankowym MOK. Przesłanie potwierdzenia przelewu nie jest równoważne z jej opłaceniem.
8. Przelewy przesłane bez wskazania danych rezerwującego będą odsyłane.
9. Nieopłacenie rezerwacji w wyznaczonym terminie skutkuje automatycznym jej anulowaniem.
10. Bilety na wydarzenia artystyczne organizowane w MOK można kupić:
a) w kasie MOK przy ul. Sienkiewicza 63 w godzinach jej funkcjonowania;
b) w kasie MOK przy ul. Pułaskiego 6 na godzinę przed wydarzeniem artystycznym organizowanym w Sali Białej MOK przy ul. Pułaskiego 6;
c) poprzez stronę internetową bilety.mok.siedlce.pl. Sprzedaż odbywa się w trybie 24h. Transakcje płatnicze obsługiwane są przez TPay;

§ 3 Bilety ulgowe i promocyjne
1. Bilety ulgowe w MOK przysługują:
a) dzieciom do 3 roku życia (bilet darmowy) - pod warunkiem, że dziecko siedzi z rodzicem na fotelu;
b) uczestnikom programu „Senior 65+”, uczestnikom Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – tzw. „Bilet Seniora” – na wybrane imprezy organizowane przez MOK, szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MOK;
c) uczestnikom programu „Karta Dużej Rodziny” oraz „Rodzina 3 plus” – tzw. „Bilet Dużej Rodziny” – na wybrane imprezy organizowane przez MOK, szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MOK;
d) opiekunom grup szkolnych w przeliczeniu 1 opiekun na pełne 15 dzieci. Bilet dla opiekuna jest darmowy.

§ 4 Osoby niepełnosprawne
1. Obiekty Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, w których organizowane są wydarzenia kulturalne są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością.

§ 5 Faktury, zwroty, wymiana, reklamacje
1. Kasa MOK wystawia faktury:
a) podczas sprzedaży biletów w kasie – prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności,
b) w chwili księgowania przelewu za bilety – jeśli klient wcześniej przekazał informację o chęci otrzymania faktury VAT,
c) w okresie późniejszym wyłącznie na podstawie oryginału paragonu fiskalnego, ale nie później niż w terminach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.
2. Do jednego paragonu fiskalnego wystawiona może być tylko jedna faktura.
3. Za niewykorzystane bilety MOK nie zwraca środków. Nie podlegają one również wymianie.
4. Bilety zakupione na wydarzenia artystyczne organizowane przez MOK podlegają zwrotom bądź wymianie tylko i wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia bądź zmiany terminu wydarzenia.
5. W przypadku gdy wydarzenie artystyczne zostanie odwołane z przyczyn leżących po stronie MOK:
a) MOK w miarę możliwości zaproponuje przeniesienie zakupionych biletów na inny termin;
b) MOK zgodnie z decyzją klienta dokona zwrotu kwoty zakupu w formie w jakiej dokonano zapłaty.
6. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres bilety@mok.siedlce.pl wraz z opisem reklamowanej sytuacji.
7. Odpowiedź na reklamację udzielana będzie w terminie 10 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
8. Negatywne ustosunkowanie się MOK do zastrzeżeń widza wskazanych w reklamacji w żadnym zakresie nie ogranicza praw widza do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.
9. Widz uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 6 Internetowa sprzedaż biletów
A - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu i rezerwacji biletu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mok.siedlce.pl oraz zasady reklamacji i zwrotu takiego biletu.
2. Administratorem strony internetowej www.bilety.mok.siedlce.pl jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08 – 110 Siedlce, wpisany do rejestru samorządowych instytucji kultury Miasta Siedlce, posiadający nr REGON 001248707 oraz NIP 821 10 05 139.
3. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach.
4. Widz potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed zakupem biletu.
B - ZAKUP BILETU
1. Zakup biletu następuje poprzez złożenie za pośrednictwem strony www.bilety.mok.siedlce.pl zamówienia na bilet oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
2. Złożenie zamówienia na bilet następuje poprzez kliknięcie w zakładkę „Kup bilet” oraz wykonanie następujących po sobie kolejno czynności: wybór daty wydarzenia > wybór godziny wydarzenia > wybór miejsca na widowni > wybór rodzaju biletu > podanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego) > złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego regulaminu oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych > złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w okno „kupuję”.
3. Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 5 minut od momentu zaznaczenia miejsca na widowni, ponieważ upływ tego czasu spowoduje wygaśnięcie strony i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury składania zamówienia.
4. MOK ma prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie za pośrednictwem strony www.bilety.mok.siedlce.pl, przy czym złożenie zamówienia będzie możliwe nie później niż na 2 godziny przed godziną rozpoczęcia wydarzenia, chyba że MOK postanowi inaczej.
5. Widz ma prawo do zamówienia nie więcej niż 10 biletów w jednym zamówieniu.
6. W przypadku chęci zakupu biletu ulgowego po raz pierwszy widz zobowiązany jest do dokonania w Kasie MOK przy ul. Sienkiewicza 63 rejestracji „Karty Dużej Rodziny” bądź Karty „Senior 65+” uprawniających do zniżki.
7. Rejestracja możliwa jest wyłącznie osobiście za okazaniem stosownego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.
8. Każde kolejne skorzystanie z możliwości zakupu biletu ulgowego poprzedzone będzie walidacją numeru użytej Karty z danymi podanymi podczas rejestracji. Sprawdzenie odbywać się będzie na stronie bilety.mok.siedlce.pl na etapie wyboru miejsca na widowni.
9. Po złożeniu zamówienia MOK wyśle potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email w ciągu 5 minut od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia będzie zawierać: dane wydarzenia, na które zamówiono bilet (miejsce, data), dane zamówionego biletu (ilość, rodzaj, cena).
10. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
12. MOK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
13. MOK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
C - PŁATNOŚCI
1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem strony www.bilety.mok.siedlce.pl możliwa jest wyłącznie za pomocą strony internetowej www.tpay.pl, na którą nastąpi przekierowanie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
2. Strona internetowa www.tpay.pl administrowana jest przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, kapitał zakładowy 5 494 980,00 zł, nr REGON 300878437, nr NIP 7773061579.
3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia może być dokonana tylko jednorazowo w całości oraz uwzględniać cenę wszystkich zamówionych biletów wraz z kosztem ich dostawy.
4. Płatność powinna być dokonana nie później niż w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie zostanie anulowane, o czym MOK poinformuje wiadomością email. Momentem decydującym o wykonaniu płatności jest data otrzymania przez MOK informacji o dokonaniu płatności.
5. Płatność dokonana po upływie 30 minut od złożenia zamówienia zostanie zaksięgowana przez Tpay jako przedpłata, której wykorzystanie lub zwrot następują zgodnie z postanowieniami regulaminu Tpay, dostępnego na stronie www.tpay.pl.
D - DOSTAWA I REALIZACJA BILETU
1. Po dokonaniu płatności widz otrzyma bilet w formie email: około 5 minut od dokonania płatności, nie później jednak niż w ciągu 20 minut od realizacji płatności – na adres email widza zostanie wysłana wiadomość email zawierająca bilet w postaci foto-kodu zapisanego w pliku w formacie PDF.
2. Wyposażeniem niezbędnym do wydrukowania biletu wysłanego w formie email jest:
a) komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
b) drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier.
3. Realizacja biletu następuje poprzez okazanie pracownikowi MOK obsługującemu bramkę biletową:
a) telefonu komórkowego z wyświetlonym foto-kodem,
b) lub wydruku w kolorze czarnym na białym papierze, zawierającego foto-kod w rozmiarze nie mniejszym niż 2x2 cm.
4. W przypadku wątpliwości co do oryginalności biletu lub osoby uprawnionej do jego realizacji, pracownik MOK jest upoważniony do zażądania okazania przez widza także dowodu tożsamości, a w szczególności dowodu osobistego lub legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.
5. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów wskazanych w ust. 2-4 powyżej, widz nie jest uprawniony do udziału w imprezie, żądania od MOK zamiany biletu na inny ani żądania zwrotu płatności lub zapłaty jakiegokolwiek innego ekwiwalentu.
6. Widz ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w MOK kilku osób z tym samym biletem upoważnioną do udziału w wydarzeniu artystycznym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
7. W przypadku, gdy widz opuszcza MOK w trakcie trwania wydarzenia, powinien okazać bilet pracownikowi MOK w sposób wskazany w ust. 4 powyżej pod rygorem utraty prawa do powrotu na widownię i udziału w dalszej części wydarzenia.
8. Wydarzenia artystyczne zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na wydarzenie, nie ma prawa do zwrotu biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup).
9. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego winny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, gdyż tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez MOK.
E - ZWROT BILETU
1. Bilet nie zrealizowany w sposób wskazany w § 6D niniejszego regulaminu nie podlega wymianie lub zwrotowi, chyba że postanowienia niniejszego paragrafu stanowią inaczej.
2. Widz ma prawo do zwrotu biletu:
a) w przypadku, gdy foto-kod nie będzie możliwy do odczytania, mimo spełniania wymagań określonych w § 6D ust. 2 i 4 niniejszego regulaminu,
b) w przypadku odwołania wydarzenia, na który zakupiono bilet lub opóźnienia w jego rozpoczęciu o co najmniej 30 minut,
c) w przypadku innych okoliczności uniemożliwiających realizację zakupionego biletu leżących po stronie MOK.
3. MOK dokona zwrotu ceny zakupu biletu w formie w jakiej dokonano zapłaty.
4. W przypadku odwołania imprezy MOK bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie widza w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany w zamówieniu bądź telefonicznie.
5. Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot biletu:
a) w kasie MOK w dniu odwołanego wydarzenia, na który zakupiono bilet,
b) w formie elektronicznej, zgodnie z § 6E ust. 7 niniejszego regulaminu – w terminie 7 dni od dnia odwołanego wydarzenia, na który zakupiono bilet lub odpowiednio w terminie 7 dni od podania przez MOK informacji o odwołaniu wydarzenia.
6. W przypadku określonym w § 6E ust. 2 lit. a) niniejszego regulaminu widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w kasie MOK, w którym bilet miał być zrealizowany. Zwrot nastąpi po podaniu numeru transakcji (określonego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia) oraz adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, które zostały wpisane w zamówieniu.
7. W przypadku określonym w § 6E ust. 2 lit. c) niniejszego regulaminu, widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wyłącznie w formie wiadomości email, wysłanej na adres wskazany w § 6F ust. 1 niniejszego regulaminu, z adresu wskazanego w zamówieniu, w której należy wpisać jako tytuł wiadomości: „zwrot biletu”, załączyć potwierdzenie dokonania płatności oraz bilety otrzymane w formacie PDF.
8. W przypadku określonym w § 6E ust. 2 lit. b) niniejszego regulaminu widz ma prawo do zgłoszenia zwrotu biletu wedle swojego wyboru w sposób wskazany w § 5 ust. 5 lub 6 niniejszego regulaminu.
9. W przypadku zgłoszenia zwrotu biletu w kasie MOK widz otrzyma zwrot płatności gotówką, bezzwłocznie po zweryfikowaniu zasadności zwrotu przez pracownika MOK. W przypadku niezasadnego zgłoszenia zwrotu widz otrzyma w kasie MOK informację o przyczynach nieuwzględnienia zwrotu.
10. W przypadku zgłoszenia zwrotu w formie e-mail MOK w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia zwróci płatność przelewem bankowym na rachunek wskazany w formularzu zwrotu biletu albo poinformuje widza o odmowie zwrotu płatności i jej przyczynach, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres, z którego wysłano zgłoszenie zwrotu.
F - REKLAMACJE
1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży i rezerwacji biletów za pośrednictwem strony www.bilety.mok.siedlce.pl należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej bilety@mok.siedlce.pl.
2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia przez widza informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w ust. 1 powyżej. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywana.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nr transakcji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez MOK w terminie 7 dni od daty ich złożenia.
5. Decyzja MOK w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. MOK poinformuje widza o swojej decyzji wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. MOK zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z widzem.
G - DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez widza w procesie zakupu lub rezerwacji biletów za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mok.siedlce.pl, takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08 – 110 Siedlce.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się telefonicznie: (25) 794 31 06.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i w zakresie związanym z korzystaniem przez widza z systemu sprzedaży biletu za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mok.siedlce.pl, jak również w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zwrotu, rozliczenia, archiwizacji i kontaktu z widzem.
5. Podanie danych osobowych przez widza ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do realizacji celów określonych w § 6C.
6. Widzowi udostępniającemu dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także ich przenoszenia, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w § 6C, nie dłużej jednak niż do czasu upływu przedawnienia roszczenia z tytułu reklamacji usług rezerwacji i sprzedaży biletu na podstawie niniejszego regulaminu.
8. W przypadku zakupu biletu przez widza za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.mok.siedlce.pl, jego dane osobowe mogą być przekazane administratorowi strony internetowej tpay.com, o którym mowa w § 6C niniejszego regulaminu, który przetwarza dane osobowe na podstawie umowy powierzenia zawartej z MOK.
9. MOK zapewnia, że przekazane dane osobowe będą zabezpieczone odpowiednimi środkami technicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniającymi odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.
H - POSTANOWENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin dostępny jest w kasach MOK oraz na stronach: bilety.mok.siedlce.pl i www.mok.siedlce.pl.
2. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w każdym czasie.
3. MOK zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zawieszania możliwości sprzedaży wszystkich lub niektórych biletów za pośrednictwem strony www.bilety.mok.siedlce.pl
4. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie określają prawa i obowiązki stron.