MOK

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla stron internetowych MOK

Wstęp deklaracji

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP http://moksiedlce.bip.e-zeto.eu/

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Telefon: +48257943101
E-mail: pegaz@mok.siedlce.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce
Data publikacji strony internetowej: 12.08.2009
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.12.2022

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Wyłączenia
- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Na osobnej stronie znajduje się opis dodatkowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja dostępności cyfrowej dla stron internetowych mok.siedlce.pl, luz.siedlce.pl, sutw.siedlce.pl, asp7.wkraj.pl
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić dostępność swojej głównej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych www.mok.siedlce.pl i www.luz.siedlce.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Telefon: +48257943101
E-mail: pegaz@mok.siedlce.pl
Adres korespondencyjny: ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce
Data publikacji stron internetowych: 02.01.2017 (mok.siedlce.pl, luz.siedlce.pl), 30.01.2018 (sutw.siedlce.pl)s, 07.09.2011 (asp7.wkraj.pl)
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.12.2022 (mok.siedlce.pl)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
- część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
- niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia
- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- pliki wytworzone przez inne podmioty niż Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach  i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
- treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań, są wyłączone
z obowiązku zapewniania dostępności.

Wygląd strony
- serwis posiada nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące,
- możliwa zmiana wielkości czcionki,
- zastosowano prawidłowy kontrast,
- konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
- tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
- nagłówki prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach,
- wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.09.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kułak, adres poczty elektronicznej pegaz@mok.siedlce.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 794 31 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Główną siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach jest budynek znajdujący się  w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6.

Ponadto oddziały Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach znajdują się w Siedlcach przy:
- ul. Pułaskiego 7: Akademia Sztuk „Piękna 7”
- ul. Sienkiewicza 63: Sala widowiskowa „Podlasie”
- ul. Rynkowa 24: siedziba ZPiT ZS „Chodowiacy” i SGL „Witraż

Główna siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 6 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:
1. wejście do budynku umiejscowione na poziomie chodnika, niski próg w drzwiach,
2. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, do części korytarza prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej, komunikacja pionowa – schody),
3. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – platforma dla wózków inwalidzkich znajdująca się przy głównych drzwiach do budynku umożliwiająca pokonanie różnicy poziomów na wysokość 2 schodów oraz winda dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca transport na pierwsze piętro budynku, gdzie znajduję się sala koncertowa,
4. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna w holu przy głównym wejściu, informacja głosowa za pośrednictwem osoby pełniącej dyżur w sekretariacie,
5. w odległości ok. 10 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku,
6. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
7. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
8. wyznaczenie przed budynkiem 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Odział Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Pułaskiego 7 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:
1. wejście główne do budynku poprzez pochylnię o wysokości ok. 10 cm,
2. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody, winda),
3. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – przyschodowa platforma dla wózków inwalidzkich znajdująca się przy głównych drzwiach do Galerii Fotografii FOKUS oraz winda umożliwiająca transport na pierwsze i drugie piętro budynku, gdzie znajdują się pomieszczenia dydaktyczne,
4. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna w holu przy głównym wejściu, informacja głosowa za pośrednictwem osoby pełniącej dyżur w recepcji,
5. w odległości ok. 10 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób  z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku,
6. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
7. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Odział Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 63 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez:
1. wejście główne do budynku poprzez pochylnię,
2. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – schody), dostęp na balkon oraz do Małej Galerii Sztuki na pierwszym piętrze wyłącznie poprzez klatkę schodową,
3. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do części pomieszczeń – przyschodowa platforma dla wózków inwalidzkich znajdująca się przy wejściu na scenę,
4. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna w holu przy głównym wejściu, informacja głosowa za pośrednictwem osoby pełniącej dyżur w recepcji,
5. w odległości ok. 20 m od wejścia głównego znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku,
6. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
7. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.
8. wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, znajdujące się vis a vis budynku, po drugiej stronie ul. Sienkiewicza.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Odział Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach przy ul. Rynkowej 24 częściowo spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
1. pomieszczenia znajdują się na pierwszej kondygnacji, wejście wyłącznie poprzez schody,
2. przestrzenie komunikacyjne pomieszczeń wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie),
3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - informacja głosowa za pośrednictwem osoby pełniącej dyżur w obiekcie,
4. brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
5. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
6. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.