MOK

Pracownia Rysunku i Malarstwa

Pracownia Rysunku i Malarstwa

Pracownia Rysunku i Malarstwa prezentuje program, którego celem jest przybliżenie młodym uczestnikom zajęć wartości ogólnokulturowych poprzez różnorodne, wieloaspektowe działania plastyczne i edukacyjne. Podstawę programu stanowi misja wychowania poprzez sztuki plastyczne, której podmiotem jest młody człowiek o nieukształtowanej jeszcze osobowości. Osobowości o niesprecyzowanej skali potrzeb, ale mobilnej strukturze przyswajania nowych treści oraz największej gotowości chłonięcia tych wartości, których determinantą jest powrót do podstawowych postaw i pojęć humanistycznych, nierozerwalnie związanych ze światem sztuki, takich, jak prawda i piękno.

Pracownia Rysunku i Malarstwa skupia uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W założeniach swych zawiera poszerzanie kompetencji plastycznych. Zajęcia koncentrują się na studyjnych ćwiczeniach rysunkowych i malarskich z modelem, szkicach z natury oraz kompozycjach pobudzających wyobraźnię. Dopełnieniem cyklu zajęć w Pracowni jest coroczny letni Plener Studyjny dla wybranej grupy młodzieży. W całym procesie wychowywania przez sztukę ważne miejsce zajmują wybrane aspekty z historii sztuki, prezentowane przez prowadzącego w formie wykładów i prezentacji, wyjazdy edukacyjne do muzeów i galerii oraz udział w wystawach sztuki współczesnej.

Wielu uczestników zajęć Pracowni kontynuuje, bądź ukończyło swoją edukację plastyczną na Akademiach Sztuk Pięknych - Warszawa, Łódź, Toruń na kierunkach: malarstwo, grafika, architektura wnętrz; na studiach uniwersyteckich - Warszawa, Siedlce na kierunkach: historia sztuki, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, czy też studiach politechnicznych - Gdańsk, Warszawa, Białystok na kierunku: architektura.

Artysta malarz
prof. Tomasz Nowak