MOK

Konkurs Kaligraficzny "Sztuka Pisana"

Konkurs Kaligraficzny

Regulamin
VI Miejskiego Konkursu Kaligraficznego "Sztuka pisana"


ORGANIZATOR KONKURSU
1. Organizatorem VI Miejskiego Konkursu Kaligraficznego "Sztuka pisana" w kategorii "Dorośli" jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach zwani dalej Organizatorem.
2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie kaligraficznym.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

SŁOWNIK UŻYTYCH W REGULAMINIE OKREŚLEŃ
1. Praca konkursowa – jest to praca pisemna wykonana na załączonej liniaturze przygotowana indywidualnie przez osobę dorosłą.
2. Uczestnik Konkursu – osoba dorosła, która ukończyła 18 lat.
3. Komisja Konkursowa – niezależna grupa osób, powołana jednorazowo w celu wyłonienia oraz oceny najlepszych prac.

CELE KONKURSU:
1. Rozpowszechnianie sztuki kaligrafii wśród osób dorosłych
2. Rozwijanie umiejętności pięknego pisania
3. Doskonalenie umiejętności kształtnego, estetycznego pisma
4. Uwrażliwianie na piękno pisma odręcznego
5. Rozwijanie zainteresowań i talentów
6. Ćwiczenie cierpliwości
7. Rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

KRYTERIA OCENY PRAC
1. Staranność i płynność pisma
2. Estetyka
3. Jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego
4. Utrzymywanie się w liniaturze
5. Poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu
6. Oryginalność kroju pisma
7. Czytelność pisma
8. Ogólne walory estetyczne pracy

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Zadaniem uczestników konkursu jest przepisanie fragmentu tekstu Aleksandra Fredry piórem, długopisem, ołówkiem lub brush penem na papierze z liniaturą lub gładkim jednostronnie (załącznik nr 3).
2. Teksty mogą być ozdobione wybranymi iluminacjami (inicjałami, bordiurami itd.). Do ich wykonania można wykorzystać kolorowe pisaki. Obowiązuje zakaz używania korektora.
3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie osobiste pracy do 31 maja 2023 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6 lub przesłanie pracy pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce.
6. Niezbędne jest złożenie razem z pracą podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) oraz karty zgłoszenia (załącznik nr 2).

KOMISJA KONKURSOWA
1. Do zadań Komisji należeć będzie w szczególności ocena prac pod względem merytorycznym, artystycznym, estetycznym oraz wybór laureatów.
2. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne, od werdyktu nie przysługuje odwołanie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na o stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach oraz na Facebooku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach najpóźniej 5 czerwca 2023 r.
2. Finał Konkursu odbędzie się 6 czerwca 2023 r. w Sali Białej MOK, ul. Pułaskiego 6.
3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni osobiście o wynikach, miejscu i godzinie odbioru nagród przez Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
2. Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane nie będą oceniane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji prac konkursowych, które łamią prawa osób trzecich lub zawierają treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszają dobra osobiste osób trzecich.
4. Osoba zgłaszająca pracę w konkursie wyraża zgodę na wykonanie fotografii pracy konkursowej i umieszczenie jej na stronie internetowej Organizatorów.
5. Zgłoszenie prac w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
6. Kwestie sporne i niezapisane w regulaminie rozstrzyga Organizator.