MOK

Konkurs plastyczny "Wielkanocne tradycje"

Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego
"Wielkanocne tradycje '24"


CEL KONKURSU
• Kultywowanie folkloru, zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
• Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia symboli świątecznych.
• Zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową.
• Prezentacja twórczości dzieci i młodziezy.

TEMATYKA

Temat: TRADYCJE WIELKANOCNE
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie palmy wielkanocnej lub ilustracji przedstawiającej tradycje związane z Niedzielą Palmową.

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z siedleckich placówek oświatowych, wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych
• przedszkola, klasy „O” – ilustracja przedstawiająca tradycje związane z Niedzielą Palmową,
• szkoły podstawowe klasy I-III – ilustracja przedstawiająca tradycje związane z Niedzielą Palmową,
• szkoły podstawowe klasy IV-VIII – palma wielkanocna,
• szkoły średnie – palma wielkanocna.

Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, każda placówka – max. po 10 w danej kategorii wiekowej.
W przypadku nadesłania większej ilości prac niż dopuszcza regulamin do konkursu zostaną wybrane prace drogą losową.

WYMAGANIA TECHNICZNE WZGLĘDEM PRAC
1. Rodzaj, format i technika pracy:
- PALMA WIELKANOCNA - praca przestrzenna, dowolna technika plastyczna, wysokość pracy: od 50 do 200 cm. Palma powinna nawiązywać do tradycji świątecznych, może zawierać akcenty ludowe i regionalne
- ILUSTRACJA przedstawiająca tradycje związane z Niedzielą Palmową - praca płaska, technika: rysunek, malarstwo, kolaż, wycinanka, format pracy A3.
3. Praca powinna być trwała i stabilna. Elementy dekoracyjne należy przymocować tak, aby nie odpadły podczas
oceny i ekspozycji.
4. Każda praca musi być opatrzona metryczką, przymocowaną na stałe (w przypadku ilustracji – na dole, na odwrocie pracy) wypełnioną drukowanymi literami, zawierającą: imię, nazwisko i wiek autorów, nazwę placówki zgłaszającej, imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy.
Prace bez w/w opisu nie będą przyjmowane.
5. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz prezentowane na innych konkursach, a ich dostarczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu. Organizator nie będzie oceniał prac plastycznych, które nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów, a w szczególności gdy:
• zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,
• prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejszą prezentację (dot. prac uszkodzonych),
• prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
• zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w regulaminie.

OCENA I NAGRODY
1. Zgłoszone do konkursu prace oceni 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
• nawiązanie do tradycji,
• oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki,
• umiejętność posługiwania się wybraną techniką
• walory artystyczne i estetyczne,
• staranność i trwałość wykonania.
2. Konkurs przewiduje przyznanie 3 numerowanych miejsc oraz wyróżnienia. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału nagród.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody w formie bonów podarunkowych i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni laureatów.
3. Nagrodzone, wyróżnione oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

ZGŁOSZENIA
Aby zgłosić pracę do konkursu należy:
• wypełnić i wysłać elektroniczną kartę zgłoszenia
• dołączyć skany lub zdjęcia wydrukowanych wcześniej i podpisanych zgód RODO (nauczyciela i opiekuna)
• dostarczyć pracę plastyczną do biura Organizatora (budynek „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63)

TERMINARZ
1. Zgłoszenia elektroniczne: do 3 marca 2024 r. (niedziela)
2. Dostarczenie prac: 4-7 marca 2024 r. w godz 8:00-16:00 (poniedziałek-czwartek), budynek „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach (ul. Sienkiewicza 63) Przed dostarczeniem pracy nalezy wypełnić elektoniczną kartę zgłoszenia.
2. Ogłoszenie wyników: 14 marca 2024 r. (czwartek) na stronie MOK mok.siedlce.pl.
3. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się 19 marca 2024 r. (wtorek) o godz. 13:00 w Małej Galerii Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63.
4. Wystawa pokonkursowa
Nagrodzone prace prezentowane będą od 19 marca do 10 kwietnia 2024 r. w Małej Galerii Sztuki MOK (ul. Sienkiewicza 63).
5. Odbiór prac: 17-19 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00-16.00 w budynku „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63.
Po tym terminie prace nie będą przechowywane przez Organizatora.
Dodatkowo 10 kwietnia 2024 r. jest możliwość odbioru prac przestrzennych bezpośrednio z wystawy po wcześniejszym uzgodnieniu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych.
Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody RODO uczestnika lub rodzica oraz opiekuna, która stanowi integralną część Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do reprodukcji, w szczególności publikowania w Internecie. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
3. Odbiór nagród odbywa się podczas otwacia wystawy pokonkursowej za pokwitowaniem.
Nagrody, które nie zostaną odebrane przez 30 dni przechodzą na własność Organizatora. Nagród i dyplomów nie wysyłamy.
4. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

kurator konkursu i wystawy: Sylwia Wasiuk
budynek „Podlasie” MOK, ul Sienkiewicza 63
tel. 25 794 31 22