MOK

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
2. Cele imprezy:
• prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w dziedzinie: plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru
• popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży, jej walorów artystycznych i wychowawczych
• wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie
• integracja środowiska dzieci i młodzieży Miasta Siedlce
3. Uczestnicy mogą być zgłaszani TYLKO przez placówki oświatowe i wychowawcze działające na terenie Siedlec.
4. Terminarz Festiwalu:
• warunkiem udziału w Festiwalu jest wypełnienie i przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z własnoręcznie podpisanym skanem zgody RODO uczestnika i opiekuna artystycznego dostępnych na stronie mok.siedlce.pl w zakładce KONKURSY -> Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej
• listy z kolejnością przesłuchań dostępne będą na stronie mok.siedlce.pl przy poszczególnych kategoriach
• terminy przesłuchań konkursowych w poszczególnych kategoriach oraz Koncertu Laureatów:

PLASTYKA:
• termin przyjmowania zgłoszeń do 5 kwietnia 2024 r.
• termin przyjmowania prac do 12 kwietnia 2024 r. do godziny 15:00
• opisane prace (imię i nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna) należy dostarczyć do budynku „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA:
• termin przyjmowania zgłoszeń do 30 kwietnia 2024 r. - elektroniczna karta zgłoszenia - KLIK

PIOSENKA:
• termin przyjmowania zgłoszeń do 5 kwietnia 2024 r.
• przesłuchania: 10 kwietnia 2024 r. (środa), godz. 9:00, sala widowiskowa „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63

TEATR:
• termin przyjmowania zgłoszeń do 5 kwietnia 2024 r.
• przesłuchania: 11 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 9:00, sala widowiskowa „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63

TANIEC:
• termin przyjmowania zgłoszeń do 5 kwietnia 2024 r.
• przesłuchania: 12 kwietnia 2024 r. (piątek), godz. 9:00, sala widowiskowa „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63

KONCERTY LAUREATÓW:
20 kwietnia 2024 r. (sobota), godz. 15:00 i 18:00, sala widowiskowa „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63
- wystąpią Laureaci w kategorii „przedszkola” oraz osoby, które zajęły I, II i III miejsce w pozostałych grupach wiekowych w kategorii TANIEC
- wyróżnieni w kategorii TANIEC odbierają nagrody i dyplomy
- Laureaci i wyróżnieni w kategorii PLASTYKA odbierają nagrody i dyplomy
19 maja 2024 r. (niedziela), godz. 17:00, Park Miejski Aleksandria
- wystąpią Laureaci w kategorii „przedszkola” oraz osoby, które zajęły I, II i III miejsce w pozostałych grupach wiekowych w kategorii PIOSENKA
- wyróżnieni w kategorii PIOSENKA odbierają nagrody i dyplomy
- Laureaci i wyróżnieni w kategoriacj TEATR i TWÓRCZOŚĆ LITERACKA odbierają nagrody i dyplomy
* Informacja o ewentualnie zmianie miejsca koncertu, spowodowanej niekorzystną pogodą, zostanie zamieszczona na stronie internetowej mok.siedlce.pl w dniu imprezy.
* Listę uczestników prezentujących się podczas Koncertu Laureatów ustala Organizator.

5. Biuro Organizacyjne:
• budynek „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63, tel. 25 794 31 25

6. Kategorie wiekowe:
• w kategoriach PLASTYKA, PIOSENKA, TEATR i TANIEC:
- przedszkola
- szkoły podstawowe klasy I-IV
- szkoły podstawowe klasy V-VIII
- szkoły ponadpodstawowe
• w kategorii TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
- szkoły podstawowe klasy V-VIII
- szkoły ponadpodstawowe
• każda placówka oświatowa może zgłosić po jednym przedstawicielu (zespole) w danej kategorii (piosenka, teatr, taniec ) w w.w. kategorii wiekowej.
7. Kategorie artystyczne – zasady uczestnictwa:

PLASTYKA
• opieka merytoryczna: Joanna Włodek, tel. 513038303
• temat prac: „Siedlce z lotu ptaka – malarska mapa Siedlec”
• technika: malarstwo (farby: gwasze, akwarele, plakatówki, akryle)
• format prac: A3
• każda placówka oświatowa może złożyć do 3 prac w każdej kategorii wiekowej, czytelnie opisanych na odwrocie (imię i nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna)
• praca musi być pracą własną i nieprezentowaną wcześniej na żadnych konkursach i przeglądach
• elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem/zdjęciem własnoręcznie podpisanych zgód RODO należy przesłać do 5 kwietnia 2024 r.
• opisane prace (imię i nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna) należy dostarczyć do budynku „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63 do 12 kwietnia 2024 r. (piątek) do godziny 15:00
• jury przy ocenie weźmie pod uwagę zgodność z tematem, walory estetyczne, estetykę wykonania, sposób posługiwania się wybraną techniką, samodzielność w podejściu do tematu
• lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie MOK do 17 kwietnia 2024 r.
• wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 20 kwietnia 2024 r.
• prace nadesłane na konkurs należy odebrać do 30 czerwca 2024 r. w Budynku „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63, po tym terminie prace nie będą przechowywane przez Organizatora

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA
• opieka merytoryczna: Barbara Maksymiuk, tel. 572 434 049
• temat prac: „Zagubieni w chmurach… czyli samotność, tęsknota, marzenia, wyobraźnia.”
• uczestnik ma za zadanie napisać max. 2 wiersze
• wysłane prace muszą być opisane (imię i nazwisko, szkoła, klasa oraz dane opiekuna)
• nadesłane prace muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach literackich, napisanymi w języku polskim
• każda placówka oświatowa może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników w każdej kategorii wiekowej
• elektroniczną kartę zgłoszenia z załączoną pracą i skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO należy przesłać do 30 kwietnia 2024 r.
• jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową utworu, poziom literacki (warsztatowy), samodzielność oraz oryginalność utworu i ogólną estetykę pracy konkursowej
• organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania najlepszych prac podczas imprez literackich i w wydawnictwach Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach
• lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie MOK do 13 maja 2024 r.
• wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 19 maja 2024 r.

PIOSENKA
• opieka merytoryczna: Edyta Wójcik, tel. 25 794 31 06
• tematyka utworu dowolna
• każda placówka przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje przedstawicieli w każdej kategorii wiekowej:
- każde przedszkole dwa podmioty wykonawcze
- każda szkoła podstawowa po jednym przedstawicielu z każdej kategorii wiekowej, w sumie dwa podmioty wykonawcze
- szkoły ponadpodstawowe po jednym przedstawicielu
• nie ma zgłoszeń indywidualnych
• każdy z wykonawców prezentuje jeden utwór muzyczny w języku polskim
• wykonawcy może akompaniować własny zespół muzyczny do 5 osób
• elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i ewentualnym podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do 5 kwietnia 2024 r.
• wskazane jest posiadanie kopii podkładu na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy
• po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany utworu ani podkładu muzycznego
• maksymalny czas trwania występu: 5 min
• jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę muzykalność i umiejętności wokalne (intonacja, dykcja, emisja głosu), interpretację utworu, ogólną estetykę oraz ogólny wyraz artystyczny
• organizator zapewnia dla każdego uczestnika nagłośnienie, oświetlenie stałe, fortepian cyfrowy oraz mikrofony
• w karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu
• lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 9 kwietnia 2024 r.
• przesłuchania konkursowe odbędą się 10 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63
• prosimy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu

TEATR
• opieka merytoryczna: Joanna Włodek, tel. 513038303
• zespoły mogą przedstawiać różnorodne formy teatralne:
- teatr żywego planu, teatr dramatyczny, teatr lalek, teatr poezji, teatr ruchu itp.
• Czas trwania spektaklu nie może przekraczać:
- 20 min. w kategorii przedszkola
- 30 min. w kategoriach szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe
• dekoracje sceniczne oraz rekwizyty zespoły przygotowują we własnym zakresie; rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej; wymiary muszą być dostosowane do możliwości sceny
• elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i ewentualnym podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do 5 kwietnia 2024 r.
• wskazane jest posiadanie kopii podkładu na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy
• każda placówka przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej
• organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę (8 x 7 m), nagłośnienie, oświetlenie, mikrofony pojemnościowe
• w karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu
• jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę dobór repertuaru i reżyserię, oryginalność pomysłu oraz warsztat aktorski, opracowanie muzyczne, plastyczne i choreograficzne
• jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu trwania spektaklu
• lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 10 kwietnia 2024 r.
• przesłuchania konkursowe odbędą się 11 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63
• prosimy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu

TANIEC NOWOCZESNY
• opieka merytoryczna: Nadzieja Niewolewska, tel. 25 794 31 25
• dozwolone są różnorodne techniki tańca, tj. disco, hip-hop, show, taniec towarzyski, jazz dance
• rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej
• każda placówka oświatowa przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej
• elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do 5 kwietnia 2024 r.
• wskazane jest posiadanie kopii podkładu na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy
• po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości dokonania zmiany podkładu muzycznego
• czas trwania pokazu nie może przekraczać 5 minut
• liczba członków zespołu: min. 8 max 26 osób
• jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę technikę taneczną, dobór muzyki, synchronizację, opracowanie chorograficzne, dobór strojów i rekwizytów i ogólne wrażenie artystyczne
• organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę z podłoga baletową (8 x7 m), nagłośnienie, oświetlenie stałe
• w karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu
• lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 10 kwietnia 2024 r.
• prosimy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu

TANIEC LUDOWY
• opieka merytoryczna: Nadzieja Niewolewska, tel. 25 794 31 25
• rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej.
• każda placówka oświatowa przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej.
• elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do 5 kwietnia 2024 r.
• wskazane jest posiadanie kopii podkładu na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy
• po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości dokonania zmiany podkładu muzycznego.
• czas trwania pokazu nie może przekraczać 8 minut
• liczba członków zespołu: min. 8 max 30 osób
• jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę technikę taneczną, dobór muzyki, synchronizację, opracowanie chorograficzne, dobór strojów i rekwizytów i ogólne wrażenie artystyczne.
• organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę z podłogą baletową (8 x7 m), nagłośnienie, oświetlenie stałe
• w karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu
• lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 10 kwietnia 2024 r.
• prosimy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu

TANIEC INNYCH NARODÓW
• opieka merytoryczna: Nadzieja Niewolewska, tel. 25 794 31 25
• rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej
• każda placówka oświatowa przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej
• elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do 5 kwietnia 2024 r.
• wskazane jest posiadanie kopii podkładu na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy
• po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany podkładu muzycznego
• czas trwania pokazu nie może przekraczać 8 minut
• liczba członków zespołu: min. 8 max. 30 osób
• jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę technikę taneczną, dobór muzyki, synchronizację, opracowanie chorograficzne, dobór strojów i rekwizytów, ogólne wrażenie artystyczne
• organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę z podłogą baletową (8 x 7 m), nagłośnienie, oświetlenie stałe
• w karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu
• lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 10 kwietnia 2024 r.
• prosimy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu

Przesłuchania konkursowe we wszystkich kategoria tanenczych odbędą się 12 kwietnia 2024 r. w sali widowiskowej „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63.

8. Ocena i nagrody:
• oceny dokonywać będą trzyosobowe komisje składające się ze specjalistów w danej dziedzinie
• wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci statuetki
• w kategorii przedszkola nie będą przyznawane miejsca lecz statuetki Laureata
• w pozostałych kategoriach jury przyzna trzy miejsca za najlepsze prezentacje oraz wyróżnienia
• organizator w szczególnych przypadkach zastrzega możliwość innego podziału nagród.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ w w/w terminie (dot. teatr, taniec, śpiew) oraz na przetwarzanie danych osobowych.
10. Koszty przejazdu uczestników pokrywa oraz opiekę sprawuje instytucja patronująca danej osobie lub zespołowi. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów.
11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki przedmioty, pieniądze, sprzęt elektroniczny, dekoracje itp. Garderoby są ogólnodostępne, nie są zamykane na klucz ani dozorowane.
12. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystania utworów artystycznych z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.
13. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
14. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Festiwalu.
15. Festiwal odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych określonych w zarządzeniu Dyrektora MOK, opracowanych na podstawie wytycznych GIS.
16. Szczegółowe informacje o Festiwalu:
Joanna Włodek, tel. 25 794 31 25, email: joanna.wlodek@mok.siedlce.pl