MOK

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej

XXVII MIEJSKI FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ SIEDLCE 2023
pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce


I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

II. Cel imprezy:
1. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru.
2. Popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży, jej walorów artystycznych i wychowawczych.
3. Wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną artystycznie.
4. Integracja środowiska dzieci i młodzieży Miasta Siedlce.

III. Uczestnicy mogą być zgłaszani TYLKO przez placówki oświatowe i wychowawcze działające na terenie Siedlec.

IV. Terminarz Festiwalu:
Warunkiem udziału w Festiwalu jest wypełnienie i przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia wraz z własnoręcznie podpisanym skanem zgody RODO uczestnika i opiekuna artystycznego dostępnych na stronie mok.siedlce.pl w zakładce KONKURSY -> Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.
• Listy z kolejnością przesłuchań dostępne będą na stronie mok.siedlce.pl przy poszczególnych kategoriach.
• Terminy przesłuchań konkursowych w poszczególnych kategoriach oraz Koncertu Laureatów:

PLASTYKA:
Zgłoszenie uczestników do 8 maja 2023 r. (poniedziałek), termin przyjmowania prac do 12 maja 2023 r. (piątek) do godziny 15:00. Opisane prace (imię i nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko opiekuna) należy dostarczyć do budynku „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63.

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA:
Termin przyjmowania zgłoszeń do 8 maja 2023 r. (poniedziałek) drogą elektroniczną.

PIOSENKA:
Zgłoszenia do 8 maja 2023 r. Przesłuchania15 maja (poniedziałek) 2023 r. godz. 9:00, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63.

TEATR:
Zgłoszenia do 8 maja 2023 r. Przesłuchania16 maja 2023 r. (wtorek) godz. 9:00, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63.

TANIEC:
Zgłoszenie do 8 maja 2023 r. Przesłuchania18 maja (czwartek) 2023 r. godz. 9:00, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63.

KONCERT LAUREATÓW:
- 25 maja 2023 r. (czwartek), godz. 15:00, Skwer im. K. Domagały przy ul. Pułaskiego 6. W przypadku złej pogody wręczenie nagród odbędzie się w w/w terminie w Sali Białej MOK, ul. Pułaskiego 6*.
Wręczenie nagród w kategorii TWÓRCZOŚĆ LITERACKA.
- 2 czerwca 2023 r. (piątek), godz. 17:00, Skwer im. K. Domagały przy ul. Pułaskiego 6. W przypadku złej pogody Koncert odbędzie się w w/w terminie w Sali Białej MOK, ul. Pułaskiego 6.*
Podczas koncertu wystąpią Laureaci w kategorii "przedszkola" oraz osoby, które zajęły I, II i III miejsce w pozostałych grupach wiekowych w kategorii PIOSENKA. Wyróżnieni w kategorii PIOSENKA oraz laureaci i wyróżnieni w kategoriach TEATR i PLASTYKA odbierają nagrody i dyplomy.
- 4 czerwca 2023 r. (niedziela), godz. 15:00 i 17:30 sala widowiskowa „Podlasie”, ul. Sienkiewicza 63.
Wręczenie statuetek oraz prezentacja Laureatów w kategorii TANIEC. Podczas koncertu wystąpią Laureaci w kategorii "przedszkola" oraz grupy, które zajęły I, II i III miejsce w pozostałych kategoriach. Zespoły wyróżnione odbierają nagrody i dyplomy.
* Informacja o miejscu Koncertu zostanie zamieszczona na stronie internetowej mok.siedlce.pl w dniu imprezy.
* Listę Laureatów prezentujących się podczas Koncertu Laureatów ustala Organizator.

V. Biuro Organizacyjne:
Budynek „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63, tel. 25 794 31 25.

VI. Kategorie wiekowe:
W kategoriach PLASTYKA, TEATR i TANIEC:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe klasy I-IV,
- szkoły podstawowe klasy V-VIII,
- szkoły ponadpodstawowe.

W kategorii PIOSENKA:
- przedszkola (3-4 latki)
- przedszkola (5-6 latki)
- szkoły podstawowe klasy 1-3
- szkoły podstawowe klasy 4-6
- szkoły podstawowe klasy 7-8
- szkoły ponadpodstawowe

W kategorii TWÓRCZOŚĆ LITERACKA:
- szkoły podstawowe klasy 4-8
- szkoły ponadpodstawowe

Każda Placówka oświatowa może zgłosić po jednym przedstawicielu (zespole) w danej kategorii (piosenka, teatr, taniec ) w w.w. kategorii wiekowej.

VII. Kategorie artystyczne – zasady uczestnictwa:
PLASTYKA - opieka merytoryczna: Joanna Włodek, tel. 25 794 31 25
1. Temat prac „Zabytki naszego miasta”
2. Techniki: rysunek, malarstwo, grafika.
3. Format prac: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe - A3, przedszkola - A4.
4. Każda placówka oświatowa może złożyć do 3 prac w każdej kategorii wiekowej, czytelnie opisanych na odwrocie (imię i nazwisko, szkoła, klasa). Praca musi być pracą własną i nieprezentowaną wcześniej na żadnych konkursach i przeglądach.
5. Oceniane kategorie wiekowe:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe klasy I-IV,
- szkoły podstawowe klasy V-VIII,
- szkoły ponadpodstawowe.
6. Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem/zdjęciem własnoręcznie podpisanych zgód RODO należy przesłać do 8 maja 2023 (poniedziałek).
7. Opisane prace należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63 do 12 maja 2023 r. (piątek) do godziny 15:00.
8. Jury przy ocenie weźmie pod uwagę zgodność z tematem, walory estetyczne, estetykę wykonania, sposób posługiwania się wybraną techniką, samodzielność w podejściu do tematu.
9. Na wystawie pokonkursowej prezentowane będą prace nagrodzone i wyróżnione.
10. Wystawę pokonkursową będzie można oglądać w Galerii „w Bramie” MOK, ul. Pułaskiego 7, od 31 maja 2023 r.
11. Lista osób zwycięskich zostanie zamieszczona na stronie MOK do 26 maja 2023r (piątek).
12. Prace nadesłane na konkurs należy odebrać do 30 czerwca 2023 roku w budynku "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63. Po tym terminie prace nie będą przechowywane przez Organizatora.

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA - opieka merytoryczna: Barbara Maksymiuk, tel. 572 434 049
1. Tematyka prac „Szlakami poetyckich emocji”
2. Uczestnik ma za zadanie napisać max. 2 wiersze, wysłane prace muszą być opisane (imię i nazwisko, szkoła, klasa oraz dane opiekuna).
3. Nadesłane prace muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi i nienagrodzonymi w innych konkursach literackich, napisanymi w języku polskim.
4. Każda placówka oświatowa może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników w każdej kategorii wiekowej.
5. Elektroniczną kartę zgłoszenia z załączona pracą i skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO należy przesłać do 8 maja 2023 r. (poniedziałek).
6. Organizator określa dwie kategorie wiekowe:
• szkoły podstawowe klasy IV-VIII,
• szkoły ponadpodstawowe.
7. Jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę twórczy charakter utworu, poprawność stylistyczną i językową utworu, poziom literacki (warsztatowy), samodzielność oraz oryginalność utworu i ogólną estetykę pracy konkursowej.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania najlepszych prac podczas imprez literackich i w wydawnictwach Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.
9. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie MOK do 19 maja 2023 r.

PIOSENKA - opieka merytoryczna: Edyta Wójcik, tel. 25 794 31 06
1.Tematyka utworu dowolna.
2. Każda placówka oświatowa z Siedlec przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej.
- każde przedszkole po jednym przedstawicielu z każdej z dwóch kategorii wiekowych (3-4 latki i 5-6 latki) – w sumie dwie osoby
- każda szkoła podstawowa po jednym przedstawicielu z każdej z trzech kategorii (klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8) – w sumie trzy osoby
- szkoły ponadpodstawowe po jednym przedstawicielu
Nie ma zgłoszeń indywidualnych.
3. Każdy z wykonawców prezentuje wyłącznie jeden utwór muzyczny w języku polskim.
4. Wykonawcy może akompaniować własny zespół muzyczny do 5 osób.
5. Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i ewentualnym podkładem muzycznym należy przesłać do 8 maja 2023 r. (poniedziałek). Wskazane jest posiadanie kopii na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy.
6. Elektroniczna karta zgłoszenia i wszystkie niezbędne załączniki dostępne na stronie MOK mok.siedlce.pl w zakładce KONKURSY -> Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej.
7. Po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany utworu ani podkładu muzycznego.
8. Maksymalny czas trwania występu: 5 min.
9. Jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę muzykalność i umiejętności wokalne (intonacja, dykcja, emisja głosu), interpretację utworu, ogólną estetykę oraz ogólny wyraz artystyczny.
10. Organizator zapewnia dla każdego uczestnika nagłośnienie, oświetlenie stałe, fortepian cyfrowy oraz mikrofony. W karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu.
11. Lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 12 maja 2023 r.
12. Przesłuchania 15 maja 2023 r.

Apelujemy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu.

TEATR - opieka merytoryczna Emilia Wyżywniak, tel. 25 794 31 01
1. Zespoły mogą przedstawiać różnorodne formy teatralne:
- teatr żywego planu, teatr dramatyczny, teatr lalek, teatr poezji, teatr ruchu itp.
2. Czas trwania spektaklu nie powinien przekraczać:
- 20 min. w kategorii przedszkola,
- 30 min. w kategoriach szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
3. Dekoracje sceniczne oraz rekwizyty zespoły przygotowują we własnym zakresie. Rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej. Wymiary muszą być dostosowane do możliwości sceny.
4. Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i ewentualnym podkładem muzycznym należy przesłać do 8 maja 2023 r. (poniedziałek). Wskazane jest posiadanie kopii na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy.
5. Każda placówka oświatowa przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej.
6. Organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę (8 x 7 m), nagłośnienie, oświetlenie, mikrofony pojemnościowe. W elektronicznej karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu.
7. Jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę dobór repertuaru i reżyserię, oryginalność pomysłu oraz warsztat aktorski, opracowanie muzyczne, plastyczne i choreograficzne.
8. Jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu w przypadku przekroczenia regulaminowego czasu trwania spektaklu.
9. Lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 12 maja 2023 r.
10. Przesłuchania 16 maja 2023 r.

Apelujemy o niewchodzenie na salę podczas trwania spektaklu.

TANIEC
TANIEC NOWOCZESNY - opieka merytoryczna: Nadzieja Niewolewska, tel. 25 794 31 25
1. Dozwolone są różnorodne techniki tańca, tj. disco, hip- hop, show, taniec towarzyski, jazz dance.
2. Rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej.
3. Każda placówka oświatowa przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej.
4. Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do do 8 maja 2023 r. (poniedziałek). Wskazane jest posiadanie kopii na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy.
5. Po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości dokonania zmiany podkładu muzycznego.
6. Czas trwania pokazu nie może przekraczać 5 minut.
7. Liczba członków zespołu: min. 8 max 26 osób.
8. Jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę technikę taneczną, dobór muzyki, synchronizację, opracowanie chorograficzne, dobór strojów i rekwizytów i ogólne wrażenie artystyczne.
9. Organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę z podłoga baletową (8 x7 m), nagłośnienie, oświetlenie – stałe. W elektronicznej karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu.
10. Lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 12 maja 2023 r.

Apelujemy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu.

TANIEC LUDOWY - opieka merytoryczna: Nadzieja Niewolewska, tel. 25 794 31 25
1. Rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej.
2. Każda placówka oświatowa przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej.
3. Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do do 8 maja 2023 r. (poniedziałek). Wskazane jest posiadanie kopii na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy.
4. Po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości dokonania zmiany podkładu muzycznego.
5. Czas trwania pokazu nie może przekraczać 8 minut.
6 . Liczba członków zespołu: min. 8 max 30 osób.
7. Jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę technikę taneczną, dobór muzyki, synchronizację, opracowanie chorograficzne, dobór strojów i rekwizytów i ogólne wrażenie artystyczne.
8. Organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę z podłogą baletową (8 x7 m), nagłośnienie, oświetlenie – stałe. W elektronicznej karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu.
9. Lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 12 maja 2023 r.

Apelujemy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu.

TANIEC INNYCH NARODÓW - opieka merytoryczna: Nadzieja Niewolewska tel. 25 794 31 25
1. Rekwizyty i materiały sceniczne nie mogą zanieczyścić ani uszkodzić powierzchni scenicznej.
2. Każda placówka oświatowa przeprowadza wewnętrzne eliminacje wstępne, w wyniku których typuje jednego przedstawiciela w każdej kategorii wiekowej.
3. Elektroniczną kartę zgłoszenia wraz ze skanem własnoręcznie podpisanych zgód RODO i podkładem muzycznym (opisanym wg schematu: imię, nazwisko wykonawcy, nazwa placówki, tytuł prezentacji) należy przesłać do do 8 maja 2023 r. (poniedziałek). Wskazane jest posiadanie kopii na płycie CD lub innym nośniku w dniu imprezy.
4. Po dokonaniu zgłoszenia nie ma możliwości zmiany podkładu muzycznego.
5. Czas trwania pokazu nie może przekraczać 8 minut.
6. Liczba członków zespołu: min. 8 max. 30 osób.
7. Jury przy ocenianiu weźmie pod uwagę technikę taneczną, dobór muzyki, synchronizację, opracowanie chorograficzne, dobór strojów i rekwizytów, ogólne wrażenie artystyczne.
8. Organizator zapewnia dla każdego podmiotu scenę z podłogą baletową (8 x 7 m), nagłośnienie, oświetlenie – stałe. W elektronicznej karcie zgłoszenia należy zaznaczyć wszystkie wymagania techniczne dotyczące występu.
9. Lista uczestników i kolejność występów zostanie umieszczona na stronie MOK do 12 maja 2023 r.

Apelujemy o niewchodzenie na salę podczas trwania występu.

Przesłuchania we wszystkich kategoriach TAŃCA odbędą się 18 maja 2023.

VIII. Ocena i nagrody:
1. Oceny dokonywać będą 3 osobowe komisje składające się ze specjalistów w danej dziedzinie.
2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci statuetki.
3. W kategorii przedszkola od tego roku nie będą przyznawane miejsca lecz statuetki Laureata. W pozostałych kategoriach jury przyzna trzy miejsca za najlepsze prezentacje oraz wyróżnienia. Organizator w szczególnych przypadkach zastrzega możliwość innego podziału nagród.

IX. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na występ w w/w terminie (dot. teatr, taniec, śpiew) oraz na przetwarzanie danych osobowych.

X. Koszty przejazdu uczestników pokrywa oraz opiekę sprawuje instytucja patronująca danej osobie lub zespołowi. Każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów.

XI. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez opieki przedmioty, pieniądze, sprzęt elektroniczny, dekoracje itp. Garderoby są ogólnodostępne, nie są zamykane na klucz ani dozorowane.

XII. Uczestnicy Festiwalu zobowiązani są do wykorzystania utworów artystycznych z poszanowaniem praw autorskich lub pokrewnych ich twórców, artystów, wykonawców oraz producentów.

XIII. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

XIV. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu Festiwalu.

XV. Festiwal odbędzie się przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń sanitarnych określonych w zarządzeniu Dyrektora MOK, opracowanych na podstawie wytycznych GIS.

Szczegółowe informacje o Festiwalu:
Joanna Włodek, tel. 25 794 31 25

Sekretariat Festiwalu:
Budynek „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63