MOK

Aktualności

Powrót

III Regionalny Konkurs Poloneza Studniówkowego

09 stycznia 2018 (Wtorek)
godz. 10:00
ZSP Nr 3, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Pułaskiego 6
Tel. 25 794 31 01
e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl

Osoba odpowiedzialna za organizację imprezy:
Bożena Wojciuk – Kierownik i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
Tel. 517 371 711
e-mail: chodowiacy@mok.siedlce.pl

Współorganizatorzy:
Starosta Siedlecki Dariusz Stopa - Dom Pracy Twórczej „Reymontówka”, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Siedlcach, Agencja Rozwoju Miasta Siedlce

Termin konkursu:
9 stycznia 2018 r. godz. 10:00

Miejsce konkursu:
Hala sportowa przy ZSP Nr 3 w Siedlcach, ul. ks. J. Popiełuszki

Termin przesyłania zgłoszeń:
21 grudnia 2017 r.

Nagroda główna:
Spotkanie integracyjne w ostatnim dniu karnawału (14.02.2018 r.) – dyskoteka z cateringiem dla członków zwycięskiej grupy. Wieczór taneczny będzie miał miejsce w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach

Cele imprezy:
• Rozwijanie i umacnianie tożsamości narodowej wśród przedstawicieli młodego pokolenia.
• Przybliżenie zagadnień historii, obyczajowości i kultury tanecznej w dawnej Polsce.
• Wzbudzenie zainteresowania towarzyską formą poloneza.
• Zachęcanie do zdobywania wiedzy i wprowadzanie w życie zasad savoir-vivre’u obowiązujących dawniej i obecnie podczas wieczorów tanecznych.
• Poznanie i wykonanie poprawnego kroku poloneza oraz jego figur w obrębie jednej pary i figur zbiorowych charakterystycznych dla tego tańca.
• Pobudzenie do aktywności społecznej, szczególnie młodzieży z klas maturalnych.
• Rozwijanie zainteresowań młodzieży nietuzinkową tematyką.
• Integracja młodych animatorów kultury.

Regulamin:
1. W konkursie mogą brać udział podmioty artystyczne złożone z maturzystów przystępujących do egzaminu w 2017 roku oraz ich partnerzy.
2. Maturzyści muszą stanowić minimum 50% uczestników prezentacji.
3. Liczebność grupy musi zawierać się między 8 a 16 parami tańczącymi.
4. Każdy z tańczących może znaleźć się tylko w jednej grupie konkursowej.
5. Każda grupa przygotowuje autorską choreografię do wybranego przez siebie podkładu muzycznego.
6. Prezentacja nie może trwać krócej niż 4 min i dłużej niż 8 min.
7. Grupa prezentuje się w strojach wizytowych. Mile widziane ciekawe, przemyślane, stylowe akcenty.
8. W opracowaniu choreograficznym można przewidzieć kilkutaktową frazę muzyczną, podczas której nastąpi wejście pedagoga, np. wychowawcy.
9. Grupy mogą reprezentować szkoły, klasy oraz inne placówki oświatowe publiczne i niepubliczne.

Jury:
Prezentacje oceniać będzie profesjonalne jury złożone z choreografów, specjalistów tańców  polskich, tancerzy tańca ludowego.

Kryteria oceniania:
1. Poczucie rytmu i jego realizacja ruchem.
2. Poprawność wykonania kroku podstawowego oraz figur poloneza.
3. Ciekawa choreografia zgodna z muzyką i tradycją.
4. Synchronizacja ruchu.
5. Sposób prezentacji osoby pedagoga.
6. Ciekawe pomysły dot. elementów stroju, gadżetów, aranżacji itp., jednakże mieszczące się w tradycji polskiej
7. Ogólna kultura wykonawcza i wyraz artystyczny.
8. Sposób wzajemnego partnerowania.

Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

Postanowienia ogólne:
- Placówka oświatowa może zgłosić dowolną ilość podmiotów wykonawczych.
- Każdy zespół powinien mieć opiekuna, zgodnie z przepisami obowiązującymi w oświacie.
- Opiekun ponosi odpowiedzialność za podopiecznych.
- Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
- Koszty ubezpieczenia pokrywają wykonawcy lub instytucje patronujące.
- Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej na stronie MOK oraz przesłanie jej wraz z podkładem muzycznym, w regulaminowym terminie, na adres MOK.
- Warunkiem udziału w konkursie jest także uiszczenie opłaty akredytacyjnej w kwocie 5 zł za jednego uczestnika, na konto MOK nr 52 1050 1953 1000 0023 4842 3167 w terminie do 2 stycznia 2018 r. Koszty te pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.
- Zgłoszone grupy będą mailowo lub telefonicznie informowane o szczegółach imprezy.
- Mile widziana publiczność. Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona więc konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc.
- Szczegóły organizacyjne zamieszczone też będą na stronie MOK.
- Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania prezentacji konkursowych i podsumowania konkursu, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością.
- Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia uzyskanego w ten sposób materiału dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni prawo wprowadzenia do obrotu, w tym w szczególności do upowszechnienia w internecie, w innych mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz publikacji tego materiału w celach promocyjnych i sprawozdawczych.
- Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w organizacji imprezy.
- Sprawy nie zawarte w regulaminie rozstrzygane będą przez organizatora, a w razie potrzeby konsultowane z przewodniczącym jury.
- Zgłoszenie się do konkursu oznacza akceptację regulaminu.