MOK

Aktualności

Powrót

Kolędowe Serce Mazowsza - przesłuchania konkursowe dla miasta Siedlce i powiatu siedleckiego

29 stycznia 2018 (Poniedziałek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

IX FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK „KOLĘDOWE SERCE MAZOWSZA 2018”

1. Festiwal adresowany jest do mieszkańców województwa  mazowieckiego.
2. Celem Festiwalu jest promocja dziedzictwa kulturowego związanego z obyczajami i tradycją przeżywania Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
3. Prezentacje kolęd, pastorałek i piosenek świąteczno-noworocznych.
4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:
· szkoły podstawowe (klasy I-III),
· szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
· szkoły podstawowe (klasy VII), gimnazja (klasy II-III),
· szkoły ponadgimnazjalne,
· rodziny i dorośli, seniorzy, Uniwersytety Trzeciego Wieku,
· chóry.
5. Jeden wykonawca może wystąpić w konkursie najwyżej dwa razy (w tej samej kategorii lub w różnych kategoriach).
6. Wykonawcy zgłaszają dwa utwory: jeden obowiązkowy (kolęda lub pastorałka powstała w latach: 1424-1945) i jeden dowolny (kolęda, pastorałka lub piosenka świąteczno-noworoczna w języku polskim lub w języku obcym, mile widziane własne kompozycje i aranżacje). Organizator udostępni przykładowy wykaz utworów obowiązkowych.
7. Dopuszcza się tylko podkład muzyczny (akompaniament) wykonywany „na żywo”.
8. Kolędy i pastorałki mogą być śpiewane bez towarzyszenia instrumentów (a’cappella).
9. W przypadku solisty z akompaniamentem o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek solisty, jednakże ocenie jury podlegać będzie również poziom artystyczny wykonania akompaniamentu.
10. W przypadku zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych przypisanych do danej kategorii wiekowej możliwy jest udział jednego wykonawcy (np. instruktora) spoza kategorii wiekowej.
11. Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne (do 5 stycznia 2018 r.) w swoich placówkach.
12. Eliminacje miejskie i powiatowe (9-29 stycznia 2018 r.) Organizator i Współorganizatorzy Festiwalu przeprowadzają we własnym zakresie w następujących miejscach i terminach:  Gminne Centrum Kultury w Mrozach (9 stycznia), Węgrowski Ośrodek Kultury (9 stycznia), Sokołowski Ośrodek Kultury (9-10 stycznia), Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim (10 stycznia), Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie (11 stycznia), Dom Kultury w Kałuszynie (12 stycznia), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach (14 stycznia), Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (29 stycznia) i zgłaszają najlepszych wykonawców do finału wojewódzkiego w Siedlcach (30-31 stycznia 2018 r.):
I grupa (soliści, duety, zespoły wokalne do 10 osób):  
Sala „Biała” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6,
II grupa (zespoły wokalno-instrumentalne powyżej 10 osób, chóry):
Sala widowiskowa „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63.
13. Muzyczne prezentacje oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez Organizatora i Współorganizatorów Festiwalu.
14. Kryteria oceny jury – zgodność prezentacji z regulaminem Festiwalu, walory artystyczne  wykonania całości prezentacji oparte na takich przesłankach jak: wrażliwość na przekaz tekstu, muzykalność, dobra intonacja, właściwe proporcje pomiędzy głosami wokalnymi a instrumentami, emisja głosu, ogólne wrażenie artystyczne.
15. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 lutego 2018 r. (czwartek). Zostaną one opublikowane na stronach internetowych Festiwalu: www.mok.siedlce.pl; www.koledowesercemazowsza.sacro.pl
16. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody finansowe lub rzeczowe o wartości:
I miejsce – 1200 zł., II miejsce – 800 zł., III miejsce – 500 zł., wyróżnienie – 300 zł. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas koncertu laureatów 2 lutego 2018 r. (piątek), o godz. 18.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
17. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą Organizatora.
18. Ujawnienie podczas przesłuchań konkursowych niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
19. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątki Festiwalowe.
20. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
22. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.
23. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:

Krzysztof Grzegorz Boruta – dyrektor artystyczny Festiwalu,
tel.: 694-769-828;  e-mail: k.boruta@poczta.fm
lub pracownik sekretariatu Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce
tel.: (25) 794-31-01; 602-377-388;  www.mok.siedlce.pl

Informacje o Festiwalu dostępne na stronach internetowych:
www.mok.siedlce.pl;  www.koledowesercemazowsza.sacro.pl

Zgłoszenia do Festiwalu będą przyjmowane od 15 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. na podstawie dokładnie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia, dostępnej na stronie Organizatora.