MOK

Aktualności

Powrót

Międzynarodowy Festiwal Tańca - Teatr Jednego Tancerza - WYNIKI!!!

23 maja 2020 (Sobota)
godz. 19:00
Siedlce

Jury w składzie:
1. Anna Żak
2. Bartek Woszczynski
3. Stephen Quildan
po wnikliwym obejrzeniu wszystkich etiud postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę (1200 zł) - Wiktoria Prokurat (Polska)
za etiudę pt. „Człowiek”

II Nagrodę (600 zł) - Weronika Drząkowska (Polska)
za etiudę pt. „Dłoń”

ex aequo
III Nagrodę (400 zł) - Momiko Sumita (Japonia)
za etiudę pt.”My Quarantine”
III Nagrodę (400 zł) - Weronika Wołowicz (Polska)

Jednocześnie jurorzy mając na uwadze trudne warunki kwarantanny w jakich powstały prace choreograficzne i doceniając walory artystyczne etiud postanowili wyróżnić:
• Agnieszka Tańska (Polska)
„Spotykam się”
Wyróżnienie za oryginalna formę i osobowość
• Alicja Weisskopf (Polska)
„Wygrana”
Wyróżnienie za ciekawe przedstawienie afirmacji wolności i potęgi wyobraźni
• Marcelina Durdyn (Polska)
„Duży znak zapytania”
Wyróżnienie za dobór i interpretację muzyki oraz kreatywne wykorzystanie przestrzeni
• Julia Dąbrowska (Polska)
„Another object”
Wyróżnienie za dobrą jakość ruchu i ciekawe wykorzystanie rekwizytów.
• Julia Walkowiak (Polska)
„La Primavera.Corona"
Wyróżnienie za teatralność i plastykę oraz podjęcie dialogu z ikoną muzyczno-taneczną.
• Marta Obroślak (Polska)
„Dialog z wnętrzem”
Wyróżnienie za oryginalną metaforę życia i dialogu.
• Oliwia Groborz (Polska)
„Krzyk jednostki”
Wyróżnienie za ciekawy pomysł, estetykę przekazu.
• Julia Szot (Polska)
„Visible love”
Wyróżnienie za teatralność, dramaturgię w budowaniu emocjonalności postaci oraz plastykę scen.
• Zuzanna Gozdek (Polska)
„Rutyna”
Wyróżnienie za spójny, przemyślany koncept, niepretensjonalną realizację choreograficzną oraz konsekwencja trzymania się głównej idei
• Judyta Pakulska (Polska)
„Barwy i cienie moje?"
Wyróżnienie za kreatywność w wykorzystaniu przestrzeni i podjęcie komunikacji z cieniami
• Julia Lewandowska (Polska)
„Midnight Sun”
Wyróżnienie za ciekawą interpretację i odnajdywanie wolności myśli w narzuconej izolacji

W imieniu członków Jury Festiwalu: Anny Żak, Bartka Woszczyńskiego, Stephena Quildana oraz głównego organizatora Festiwalu i fundatora nagród: Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, Fundacji Luz Dla Sztuki chcemy podziękować wszystkim uczestniczkom za podjęcie artystycznego wyzwania dialogu z własnym wnętrzem w trudnych warunkach kwarantanny. Jesteśmy pełni uznania dla włożonej pracy w koncepcje etiud, niejednokrotnie ciekawe zastosowanie symboliki, perfekcyjne wykonanie i konsekwencję zamysłu. Każda prezentacja była oddzielną opowieścią, poruszającym dialogiem, nowelą o nas samych. Wspólny mianownik izolacja otworzył nasze wnętrza. Ogromne gratulacje dla zwyciężczyń Festiwalu - zdobywczyni I nagrody Wiktorii Prokurat, II nagrody Weroniki Drząkowskiej, III nagrody Momiko Sumita (Japonia), Weroniki Wołowicz oraz wszystkich wyróżnionych uczestniczek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The jury consists of:
1. Anna Żak
2. Bartek Woszczynski
3. Stephen Quildan
after carefully watching all etudes, she decided to award the following prizes:

First Prize (PLN 1,200) - Wiktoria Prokurat (Poland)
for the etude "Man"

2nd Prize (PLN 600) - Weronika Drząkowska (Poland)
for the etude "Hand"

ex aequo
Third Prize (PLN 400) - Momiko Sumita (Japan)
for the etude "My Quarantine"
III Prize (PLN 400) - Weronika Wołowicz (Poland)

At the same time, the jury, bearing in mind the difficult conditions of quarantine in which the choreographic works were created and appreciating the artistic values of the etudes, decided to distinguish:
• Agnieszka Tańska (Poland)
"Meet"
Distinction for original form and personality
• Alicja Weisskopf (Poland)
"Win"
Honorable mention for an interesting presentation of the affirmation of freedom and the power of imagination
• Marcelina Durdyn (Poland)
"Big question mark"
Honorable mention for the selection and interpretation of music and the creative use of space
• Julia Dąbrowska (Poland)
"Another object"
Award for good traffic quality and interesting use of props.
• Julia Walkowiak (Poland)
"La Primavera.Corona"
Honorable mention for theatricality and visual arts, and for engaging in a dialogue with the music and dance icon.
• Marta Obroślak (Poland)
"Dialogue with the interior"
Distinction for the original metaphor of life and dialogue.
• Oliwia Groborz (Poland)
"Scream of the unit"
Honorable mention for an interesting idea, message aesthetics.
• Julia Szot (Poland)
"Visible love"
Honorable mention for theatricality, dramaturgy in building the character's emotionality and visual arts.
• Zuzanna Gozdek (Poland)
"Routine"
Honorable mention for a coherent, well thought-out concept, unpretentious choreographic performance and consequence of sticking to the main idea
• Judyta Pakulska (Poland)
"My colors and shadows?"
Honorable mention for creativity in using space and communication with shadows
• Julia Lewandowska (Poland)
"Midnight Sun"
Honorable mention for interesting interpretation and finding freedom of thought in imposed isolation

On behalf of the Festival Jury members: Anna Żak, Bartek Woszczyński, Stephen Quildan and the main organizer of the Festival and the founder of the awards: the Municipal Culture Center in Siedlce, the Luz For Art Foundation, we want to thank all participants for taking up the artistic challenge of dialogue with their own interior in difficult quarantine conditions. We are full of appreciation for the work put into the concepts of etudes, often interesting use of symbolism, perfect performance and consistency of the idea. Each presentation was a separate story, a moving dialogue, a novel about ourselves. The common denominator insulation has opened our interiors. Huge congratulations to the winners of the Festival - winner of the 1st prize Victoria Prosecutor, 2nd prize Weronika Drząkowska, 3rd prize Momiko Sumita (Japan), Weronika Wołowicz and all distinguished participants.