MOK

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Mój Świat”

§ 1. Organizatorzy
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „Mój Świat”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2. Cel i tematyka Konkursu
Celem organizacji konkursu jest:
– popularyzacja i upowszechnianie fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;
– rozwijanie u młodzieży umiejętności obserwacji swojego otoczenia i jej dokumentowania;
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.

§ 4. Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie elektronicznej karty zgłoszenia (KLIK) wraz z pracami fotograficznymi oraz własnoręcznie podpisanymi załącznikami: zgodą na przetwarzanie danych osobowych i umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych (załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu). W przypadku uczestników niepełnoletnich załączniki podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
2. Prace fotograficzne bez wypełnionych i podpisanych załączników nie będą brały udziału w konkursie.
3. Każdy z uczestników konkursu może przysłać do 5 prac fotograficznych
4. Fotografie winny być zapisane w formacie JPG lub TIFF, w rozdzielczości 300 dpi i krótszym boku nie mniejszym niż 25 cm.
5. W opisie każdej pracy należy umieścić imię i nazwisko autora i numer pracy zgodny z kartą zgłoszenia.
6. Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób. Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych w dacie przystąpienia do Konkursu.
7. Prace konkursowe należy przysłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2023 roku. Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

§ 5. Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.
2. Przy ocenie prac nadesłanych na konkurs będą uwzględnione: kryteria merytoryczne, wartości artystyczne, jakość techniczna i poziom estetyczny oraz oryginalność i pomysłowość.

§ 6. Wyniki i nagrody
1. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną do 20 listopada 2023 r.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
3. Finał Konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 20 listopada 2023 r. o godz. 18:00 w Galerii Fotografii Fokus MOK, ul. Pułaskiego 7.
4. Wystawa pokonkursowa czynna będzie od 20 listopada 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. w Galerii „w Bramie” MOK, ul. Pułaskiego 7.

§ 7. Wystawa pokonkursowa
1. Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na wystawie pokonkursowej.
2. Prace prezentowane będą również na stronie internetowej Organizatora mok.siedlce.pl.

§ 8. Postanowienia końcowe
1. W przypadku zbyt małej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji konkursu.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: mok.siedlce.pl
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej mok.siedlce.pl