MOK

Konkurs fotograficzny "Zdjęcie z Tatą"

obrazek

Konkurs fotograficzny "Zdjęcie z Tatą"

Regulamin VIII Konkursu Fotograficznego „Zdjęcie z Tatą”

§ 1.
Organizatorzy
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, z siedzibą w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, zwany dalej „Organizatorem” ogłasza VIII Konkurs Fotograficzny pod hasłem: „Zdjęcie z Tatą”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2.
Cel i tematyka Konkursu
Celem organizacji konkursu jest upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań oraz ukazanie roli ojca w życiu rodziny.

§ 3.
Uczestnicy Konkursu
Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.

§ 4.
Warunki udziału w Konkursie
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie Elektronicznej Karty Zgłoszenia z dołączonymi zdjęciami oraz odręcznie podpisanymi załącznikami: Oświadczeniem, Zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową oraz Umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych. Elektroniczna karta zgłoszenia i załączniki dostępne na stronie mok.siedlce.pl w zakładce KONKURS FOTOGRAFICZNY ZDJĘCIE Z TATĄ.
2. W przypadku uczestników niepełnoletnich należy załączyć zawarte w załączniku do Regulaminu Oświadczenie, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu i wystawą pokonkursową oraz Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych podpisane przez rodziców lub opiekunów.
3. Prace fotograficzne bez wypełnionych i podpisanych: Karty Zgłoszenia, Oświadczenia i Umowy na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw zawartych w załączniku do Regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie.
4. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć do 5 prac fotograficznych. Zdjęcia należy przesłać zarówno z Elektroniczną Kartą Zgłoszenia jak i wydrukowane w formacie min. 15x20 cm na adres siedziby Organizatora:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6
08-110 Siedlce
z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny –„Zdjęcie z Tatą”
5. Fotografie winny być zapisane w formacie JPG lub TIFF, w rozdzielczości 300 dpi i krótszym boku nie mniejszym niż 3000 px.
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, adres, telefon oraz tytuł pracy. Płyty należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
7. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, pozostając do dyspozycji Organizatora, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania przez Organizatora w dowolny sposób. Uczestnik zobowiązany jest podpisać Umowę nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych w dacie przystąpienia do Konkursu.
8. Prace konkursowe będzie można dostarczyć (przesłać) w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odesłania ich do uczestnika konkursu (nadawcy).
9. Prace należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora.
Za uszkodzenia powstałe podczas transportu Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności.

§ 5.
Ocena prac
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.
2. Przy ocenie prac nadesłanych na konkurs będą uwzględnione: kryteria merytoryczne, wartości artystyczne, jakość techniczna i poziom estetyczny oraz oryginalność i pomysłowość.

§ 6.
Wyniki i nagrody
1. O wynikach Konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie do 22 października 2021 r.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora i Sponsora.

§ 7.
Wystawa pokonkursowa
1. Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na wystawie pokonkursowej.
2. Prace prezentowane będą również na stronie internetowej Organizatora mok.siedlce.pl.

§ 8.
Postanowienia końcowe
1. W przypadku zbyt małej frekwencji Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji konkursu. W takim przypadku nadesłane prace zostaną odesłane do ich autorów.
2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Pełna treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: mok.siedlce.pl
4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej mok.siedlce.pl