MOK

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO, informujemy:


Administrator Danych Osobowych (ADO)

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-100 Siedlce (dalej: ADO lub MOK Siedlce)

Inspektor Ochrony Danych

dr Agnieszka J. Strojek

e-mail: kontakt@rodowkulturze.pl   

 

 

 

 

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania wykraczającego poza zakres i cel przewidziany przepisami prawa – jeśli takie zgody zostały wyrażone;

2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO;

4) art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym tj.: tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

 

 

 

Informacja o odbiorcach danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) organy i podmioty upoważnione do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa – w celu wykonania obowiązków ciążących na ADO;

2) podmioty przetwarzające dane na polecenie ADO, wyłącznie w zakresie określonym
w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartych z tymi podmiotami;

3) podmioty współpracujące z MOK Siedlce, w zakresie adekwatnym do celu i charakteru tej współpracy;

4) użytkownicy Internetu, w przypadku publikacji danych na stronie internetowej MOK w Siedlcach.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, wyrażonej przez Panią/Pana, będą przechowywane do czasu jej wycofania.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem ustawowym wynikającym z obowiązujących przepisów. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niewymaganych przepisami prawa jest dobrowolne – na podstawie zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

Uprawnienia z art. 15-19 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia swoich danych,

6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć Inspektorowi Ochrony Danych, którego dane kontaktowe wskazane są powyżej.


KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - MONITORING WIZYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję, że:

1.   Administratorem danych nagrywanych za pośrednictwem kamer systemu monitoringu wewnątrz i na zewnątrz obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08 – 110 Siedlce. Z Administratorem może się Pani/Pan kontaktować za pomocą operatora pocztowego na adres: ul. Pułaskiego 6, 08 – 110 Siedlce lub za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl.

2.   Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: e-mail: edyta.kulak@mok.siedlce.pl, tel.: 25 7943106 lub za pomocą operatora pocztowego na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08 – 110 Siedlce z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”.

3.   Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony dóbr
i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.   Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będą podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora
w związku z prowadzeniem monitoringu, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system.

5.   Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po upływie tego czasu zarejestrowany materiał zostanie trwale nadpisany przez nowe dane. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przez takimi roszczeniami przez Administratora.

6.   Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych.

7.   Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8.   Administrator pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym przysługują Pani/Panu prawo dostępu do nagrania danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz inne uprawnienia w tym zakresie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

9.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.