MOK

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury z siedzibą przy ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce (nr tel. 25 794 31 01 adres e-mail: pegaz@mok.siedlce.pl) . Inspektor Ochrony Danych Osobowych dostępny pod numerem telefonu: 25 794 31 06 Adres e-mail: edyta.kulak@mok.siedlce.pl

2. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
• Udzielenia odpowiedzi na zapytanie z formularza kontaktowego.
• za zgodą podmiotu danych - (art. 6 ust. 1 lit. a) - RODO).

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
• podmiot świadczący usługi związane z administrowaniem strony internetowej;
• inne podmioty w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora w formie elektronicznej przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lub w przypadku przetwarzania danych uzyskanych za zgodą , dane te będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator danych;
• sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
• usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
• ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator danych posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi formularza kontaktowego.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).