MOK

Aktualności

Powrót

Festiwal "O, Ziemio Polska - z pieśnią i piosenką do Niepodległości" - Finał Regionalny

26 listopada 2017 (Niedziela)
godz. 09:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Regulamin Festiwalu:

1. Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Współorganizatorzy: Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, Dom Kultury w Kałuszynie, Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, Sokołowski Ośrodek Kultury, Węgrowski Ośrodek Kultury..
2. Festiwal adresowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego.
3. Celem Festiwalu jest budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego świętowania Dnia Niepodległości poprzez
a) zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej – małych ojczyzn,
b) zapoznanie i utrwalenie repertuaru polskich pieśni i piosenek religijnych, rycerskich, staropolskich, żołnierskich, patriotycznych, mówiących o miłości do ojczyzny,
c) wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności artystycznej,
d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
e) budowanie podstaw nowoczesnego patriotyzmu,
f) poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego dla wykonawstwa pieśni narodowych i patriotycznych,
g) upamiętnienie postaci bohaterów narodowych.
4. W ramach Festiwalu zostaną zorganizowane przesłuchania konkursowe, wydarzenia towarzyszące: koncerty, wykłady (prelekcje) historyczne, wystawy fotograficzne i malarstwa, prezentacje literackiej twórczości patriotycznej lokalnych twórców.
5. W Festiwalu mogą wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne (do 20 osób).
6. Przesłuchania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:
· Szkoły podstawowe (klasy I-III),
· Szkoły podstawowe (klasy IV-VI),
· Szkoły podstawowe (klasy VII), gimnazja (klasy II-III),
· Szkoły ponadgimnazjalne,
· Rodziny i dorośli, seniorzy, Uniwersytety Trzeciego Wieku.
7. Jeden wykonawca może wystąpić w konkursie najwyżej dwa razy (w tej samej kategorii lub w różnych kategoriach).
8. Wykonawcy zgłaszają dwa utwory: jeden obowiązkowy (należy dokonać wyboru 1 utworu z listy 130 pieśni i piosenek) i jeden dowolny (mile widziane własne kompozycje i aranżacje). Organizator w razie potrzeby udostępnia nuty utworów obowiązkowych.
9. Dopuszcza się tylko podkład muzyczny (akompaniament) wykonywany „na żywo”.
10. Pieśni i piosenki mogą być śpiewane bez towarzyszenia instrumentów (a’cappella).
11. W przypadku solisty lub duetu z akompaniamentem o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek śpiewających, jednakże ocenie jury podlegać będzie również poziom artystyczny wykonania akompaniamentu.
12. W przypadku zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych przypisanych do danej kategorii wiekowej możliwy jest udział jednego wykonawcy (np. instruktora) spoza kategorii wiekowej.
13. Szkoły przeprowadzają eliminacje szkolne (do 14 listopada 2017 r.) w swoich placówkach.
14. Eliminacje miejskie i powiatowe (16-24 listopada 2017 r.) Organizator i Współorganizatorzy Festiwalu przeprowadzają w następujących terminach: Węgrowski Ośrodek Kultury (16 listopada), Dom Kultury w Kałuszynie (17 listopada), Sokołowski Ośrodek Kultury (20 listopada), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach (21 listopada), Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim (21 listopada), Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie (22 listopada), Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (24 listopada) i zgłaszają najlepszych wykonawców do finału wojewódzkiego w Siedlcach (26 listopada 2017 r.).
15. Muzyczne prezentacje oceniać będzie jury powołane przez Organizatora i Współorganizatorów Festiwalu.
16. Kryteria oceny jury – zgodność prezentacji z regulaminem Festiwalu, walory artystyczne wykonania całości prezentacji oparte na takich przesłankach jak: wrażliwość na przekaz tekstu, muzykalność, dobra intonacja, właściwe proporcje pomiędzy głosami wokalnymi a instrumentami, emisja głosu, ogólne wrażenie artystyczne.
17. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 listopada 2017 r. (niedziela). Zostaną one opublikowane na stronie internetowej Organizatora: www.mok.siedlce.pl
18. W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody (I, II, III) i wyróżnienia. Wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas koncertu galowego 26 listopada 2017 r. (niedziela) o godz. 18.00 w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
19. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą Organizatora.
20. Ujawnienie podczas przesłuchań konkursowych niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
21. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
22. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie jego wyłączną własnością. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
24. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do interpretacji regulaminu.
25. Wszelkich informacji nie ujętych w regulaminie udziela:

Krzysztof Grzegorz Boruta – dyrektor artystyczny Festiwalu,
tel.: 694-769-828;  e-mail: k.boruta@poczta.fm

Informacje o Festiwalu dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.mok.siedlce.pl

Zgłoszenia do Festiwalu będą przyjmowane do 14 listopada 2017 r. na podstawie dokładnie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia dostępnej na stronie Organizatora.

Festiwal dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.