MOK

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego
Bożonarodzeniowe Tradycje 2023


CEL KONKURSU
• Kultywowanie folkloru, zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
• Rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych.
• Pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia symboli świątecznych.
• Zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną kulturą ludową oraz plastyką obrzędową.
• Prezentacja twórczości dzieci i młodziezy.

TEMATYKA
Temat: Szopka Bożonarodzeniowa
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej

UCZESTNICY
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z siedleckich placówek oświatowych, wychowawczych, grup twórczych oraz osoby indywidualne.

Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych, do każdej z nich przypisane jest zadanie konkursowe.
• przedszkola, klasy „O” - Szopka Bożonarodzeniowa - ilustracja,
• szkoły podstawowe klasy I-III - Szopka Bożonarodzeniowa - ilustracja,
• szkoły podstawowe klasy IV-VIII - Szopka Bożonarodzeniowa - forma przestrzenna,
• szkoły średnie - Szopka Bożonarodzeniowa - forma przestrzenna.

Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę, każda placówka – max. 10 w danej kategorii wiekowej.
W przypadku nadesłania większej liczby prac niż dopuszcza regulamin do konkursu zostaną dopuszczone prace
wybrane drogą losową.

WYMAGANIA TECHNICZNE WZGLĘDEM PRAC
1. Rodzaj, format i technika pracy:
- SZOPKA BOŻONARODZENIOWA - ILUSTRACJA - praca płaska, technika dowolna: kolaż, wycinanka, rysunek, format pracy A3.
- SZOPKA BOŻONARODZENIOWA - FORMA PRZESTRZENNA - praca przestrzenna, dowolna technika plastyczna.
2. W pracach można zastosować dowolne materiały z wykluczeniem artykułów spożywczych oraz elementów gotowych (np. gotowe figurki, oczy).
3. Praca powinna być trwała i stabilna. Elementy dekoracyjne należy przymocować tak, aby nie odpadły podczas oceny i ekspozycji.
4. Każda praca musi być opatrzona metryczką, przymocowaną na stałe, wypełnioną drukowanymi literami, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę placówki zgłaszającej, imię i nazwisko opiekuna/rodzica, tel. kontaktowy.
Prace bez w/w opisu nie będą przyjmowane.
5. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane oraz prezentowane na innych konkursach, a ich dostarczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem tego faktu.
6. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, które nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów, a w szczególności gdy:
• zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,
• prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejszą prezentację
(dot. prac uszkodzonych),
• prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,
• zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w regulaminie.

OCENA I NAGRODY
1. Zgłoszone do konkursu prace oceni 3-osobowa komisja powołana przez Organizatora.
Kryteria oceny:
Komisja dokona oceny prac na podstawie następujących kryteriów:
• nawiązanie do tradycji,
• oryginalność, ciekawa interpretacja tematyki,
• umiejętność posługiwania się wybraną techniką,
• walory artystyczne i estetyczne,
• staranność i trwałość wykonania
2. Konkurs przewiduje przyznanie trzech numerowanych miejsc oraz wyróżnienia. Organizator dopuszcza możliwość innego podziału nagród.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody w formie bonów podarunkowych i dyplomy. Pamiątkowe dyplomy otrzymają również opiekunowie merytoryczni laureatów.
3. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej.

ZGŁOSZENIA
Aby zgłosić pracę do konkursu należy:
• wypełnić i wysłać elektroniczną kartę zgłoszenia
• dołączyć wydrukowane wcześniej i podpisane zgody (załączniki nr 1, nr 2)
• dostarczyć pracę plastyczną do biura Organizatora (budynek „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63)

TERMINARZ
1. Zgłoszenia elektroniczne: do 26 listopada 2023 r. (niedziela)
2. Dostarczenie prac: 27-30 listopada 2023 r. (poniedziałek-czwartek), budynek „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach (ul. Sienkiewicza 63).
2. Ogłoszenie wyników: 7 grudnia 2023 r. (czwartek) na stronie mok.siedlce.pl.
3. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród odbędzie się 12 grudnia (wtorek) o godz. 15:00 w Małej Galerii Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63.
4. Wystawa pokonkursowa
Nagrodzone prace prezentowane będą od 13 grudnia 2023 do 17 stycznia 2024 r. w Małej Galerii Sztuki MOK (ul. Sienkiewicza 63).
5. Odbiór prac: od 24 do 30 stycznia w godz. 9.00-16.00 w budynku „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63.
Po tym terminie prace nie będą przechowywane przez Organizatora.
Dodatkowo 17 stycznia (środa) jest możliwość odbioru prac przestrzennych bezpośrednio z wystawy po wcześniejszym uzgodnieniu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
Skany lub zdjęcia podpisanych załączników należy dołączyć do elektronicznej karty zgłoszenia.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac konkursowych do reprodukcji, w szczególności publikowania w Internecie. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.
3. Odbiór nagród odbywa się podczas otwacia wystawy pokonkursowej za pokwitowaniem.
Nagrody, które nie zostaną odebrane przez 30 dni przechodzą na własność Organizatora. Nagród i dyplomów nie wysyłamy.
4. Wszelkie sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.


ORGANIZATOR KONKURSU:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

kurator konkursu i wystawy: Sylwia Wasiuk
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul Sienkiewicza 63
tel. 25 794 31 22