MOK

Informacja o wprowadzeniu i wdrożeniu SOM

Informacja o wprowadzeniu i wdrożeniu Standardów Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach

Działając na podstawie art. 22b ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach wprowadzane i wdrażane są do stosowania „Standardy Ochrony Małoletnich”, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim uczestnikom zajęć, warsztatów i wyjazdów, dbałość o ich dobro i podejmowanie działań w ich jak najlepszym interesie.

1. Standardy Ochrony Małoletnich obejmują:
a. zasady zapewniające bezpieczne relacje między uczestnikami zajęć, warsztatów i wyjazdów a pracownikami Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,
b. rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia uczestników zajęć, warsztatów i wyjazdów,
c. zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacjach krzywdzenia uczestnika zajęć, warsztatów i wyjazdów przez pracownika, osobę trzecią, innego uczestnika zajęć bądź opiekuna,
d. zasady ochrony danych osobowych małoletnich,
e. zasady ochrony wizerunku uczestnika zajęć, warsztatów i wyjazdów,
f. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu,
g. procedury ochrony uczestników zajęć, warsztatów i wyjazdów przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie,
h. zasady wsparcia uczestnika zajęć, warsztatów i wyjazdów po ujawnieniu krzywdy,
i. procedury i osoby odpowiedzialne za przyjęcie zgłoszenia, dokumentowanie, dalsze działania pomocowe oraz za wszczęcie procedury Niebieskiej Karty,
j. zasady aktualizacji standardów ochrony małoletnich oraz zakres kompetencji osób odpowiedzialnych za przygotowanie pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach do stosowania standardów ochrony małoletnich,
k. zasady udostępniania rodzicom i uczestnikom zajęć, warsztatów i wyjazdów standardów do zapoznania się z nimi i ich stosowania,
l. monitoring stosowania standardów małoletnich,

2. Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:
a. zwrócenie uwagi pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, rodziców i podmiotów współpracujących na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
b. określenie zakresu obowiązków przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
c. wprowadzenie procedury do wykorzystania podczas interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich.

Na podjęcie dodatkowych działań (w tym opracowanie szczegółowych procedur, szkolenie pracowników oraz przekazywanie informacji w tym zakresie rodzicom, pracownikom oraz uczestnikom zajęć, warsztatów i wyjazdów) podmioty mające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich mają tego dokonać w terminie sześciu miesięcy od 15 lutego 2024 r.